.

.

TOTS 21

Parc de les Olors del passeig de la Boca de la Mina. Foto: Cedida

Parc de les Olors del passeig de la Boca de la Mina. Foto: Cedida

L’Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació del contracte del servei de manteniment i conservació d’espais públics enjardinats de la ciutat, amb un pressupost de licitació anual d’1,2 milions. El contacte tindrà una vigència de dos anys, prorrogables per dos possibles anys més.

Per tal d’optimitzar els recursos disponibles i seguint criteris de sostenibilitat i xerojardineria, el contracte classifica diferents nivells d’actuació:

  • Jardineria de caire intensiu, en espais que requereixen d’un manteniment continuat seguint criteris tradicionals de jardineria de control permanent del verd: punts emblemàtics, jardins de caire històric, jardins temàtics i jardineres.
  • Jardineria de caire menys intensiu, en zones destacades de la ciutat amb gran afluència de persones: Parcs d’ampli ús ciutadà i potencialment visitables per visitants de fora de la ciutat, illetes de zones d’entrada a la ciutat.
  • Jardineria de caire bàsic en parcs de barri amb gran afluència de ciutadania provinent de l’àrea d’influència propera: parcs urbans de barri, barris enjardinats, espais amb jardineria bàsica amb predomini d’arbrat i arbustiva.
  • Espais que requereixen d’un nivell de conservació molt baixa enfocat al seguiment i supervisió del desenvolupament lliure de la vegetació: talussos verds, espais lliures de polígons industrials, zones periurbanes, altres espais amb arbrat i prats sense sistema de reg

El plec de clàusules de la licitació defineix les tasques a realitzar per l’adjudicatari del contracte, així com els mitjans humans i la relació de vehicles i maquinària que haurà d’adscriure a la prestació del servei. Entre altres aspectes, el plec també preveu les obligacions del contractista en matèria de gestió de residus, seguretat i tractaments fitosanitaris.

El terme municipal de Reus té 1,1 milions de metres quadrats de superfície d’espais verds de diversa tipologia que s’ha de conservar. Una part d’aquesta superfície es conservada pel servei de Jardineria de la Brigada Municipal.

El contracte que ara surt a licitació fa referència al manteniment i conservació de 665.483,80 m² d’espais verds amb major complexitat tècnica i amb requeriments de mitjans humans i maquinària molt especialitzada.