.

Les bases es poden consultar al web municipal

Les bases es poden consultar al web municipal

L’àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Salou necessita reforçar l’àrea amb la incorporació d’un treballador social. Així, des de Recursos Humans s’ha obert el termini  per a la presentació d’instàncies de la convocatòria per a l’accés, mitjançant concurs- oposició lliure, d’un lloc de treball d’educador social interí, fins que la seva titular s’incorpori de la seva situació d’incapacitat temporal.

El termini resta obert fins al 12 de setembre i les instàncies s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) o per via telemàtica a través de l’oficina virtual de l’Ajuntament de Salou.

Les funcions d’aquest lloc de treball són les de detecció i prevenció de situacions de risc o d’exclusió social dels usuaris i les seves famílies; la recepció i anàlisi de les demandes; l’elaboració i seguiment i avaluació del pla de treball; a més de la informació, orientació i assessorament a l’individu i a la seva família; l’aplicació i posterior avaluació del tractament de suport per tal de reforçar el component educatiu de la intervenció en qualsevol edat de la persona; entre d’altres tasques.

La documentació que cal presentar és la següent: una fotocòpia document identificatiu; un nivell estudis exigit mínim de Diplomatura o Grau en Educació Social o homologació del Col·legi Professional d’Educadors o equivalent; presentar la instància omplerta i signada i pagar els drets d’examen.

A més, com  a  documentació complementària s’ha de presentar el nivell C de català, sinó haurà de fer la prova i tota aquella documentació que vulgui aportar de mèrits i que s’especifica en les bases en la fase de concurs: experiència laboral, cursos formatius, nivell D de català, entre d’altres.