.

.

TOTS 21

Els treballs de manteniment que s’han començat són els de l’anivellament del terreny.

Aquest matí s’ha iniciat el condicionament de la zona d’estacionament del carrer Barenys entre els carrers via Aurèlia i Carles Roig. Aquest tram s’utilitza diàriament com a estacionament tant pels nous habitatges construïts a la zona com pels usuaris del camp de futbol quan hi ha esdeveniments. Encara i tot, al llarg d’aquest carrer hi ha quatre zones que han quedat sense urbanitzar, amb terres i restes d’asfalt. Els treballs havien de començar ahir però es van suspendre a causa de la pluja.

Per tant, els treballs de manteniment que s’han començat són els de l’anivellament del terreny i posteriorment, el seu reompliment amb graves; així com també en algun tram s’ha previst la demolició de part del paviment existent que està a més cota i en mal estat; per tal de permetre l’estacionament amb seguretat dels vehicles. També cal destacar que el terraplenat es farà donant una pendent suau amb la finalitat d’evitar l’estancament de les aigües pluvials.

Les obres s’han adjudicat a l’empresa Agrovial S.A., per un import total de 14.033,79€, IVA inclòs.