TOTS 21

L'alcalde de Vilallonga, Ignasi Valera

L’alcalde de Vilallonga, Ignasi Valera

El proper ple municipal de Vilallonga del Camp, que se celebrarà aquest dijous, votarà un fort augment d’impostos amb l’objectiu d’equilibrar els comptes municipals els propers anys. En el cas de l’IBI, l’ascens serà del 38 per cent, segons ha assegurat l’alcalde, Ignasi Valera, a Tarragona21.

El consistori, governat per ERC i PSC, és consient de l’impacte que la mesura suposarà per als vilatans, però afirma veure’s obligat a prendre la mesura «o quedaran factures sense pagar i serveis sense prestar», ha destacat Valera a aquest digital. En aquest sentit, el servei de la brossa podria quedar sense ús a partir del mes de març de l’any vinent ja que hi ha un deute de 200.000 euros i el contractista a partir de gener és nou.

L’Ajuntament de Vilallonga del Camp augmentarà alguns impostos i taxes municipals de cara al 2017 amb l’objectiu de reduir el dèficit municipal, situat al voltant del milió d’euros. L’alcalde reconeix que és una decisió dura i difícil: “En els darrers mesos ha aflorat un desequilibri molt important entre els ingressos i despeses amb la liquidació del pressupost de l’any 2015, fruit de l’enginyeria financera aplicada per l’anterior govern municipal (CiU i PPC), que va estirar més el braç que la màniga. Per a posar-hi solució, estem obligats a elaborar un Pla Econòmic-Financer i aplicar-lo durant tres anys, amb la col·laboració dels servies econòmics de la Diputació, i que també haurà de comptar amb el vist-i-plau de les administracions superiors.”

En els propers tres anys, l’Ajuntament de Vilallonga ha d’eixugar aquest milió d’euros de romanent negatiu -850.00 euros dels quals provenen de l’anterior mandat municipal-, i caldrà fer-ho ingressant més diners a través dels impostos municipals i, en paral·lel, reduir la despesa pressupostària.

El Pla Econòmic-Financer que s’ha de formular ha d’incloure mesures que permetin complir els objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa –que consisteix en què la variació de despesa computable de la corporació local no pot superar la taxa de referència de creixement del PIB de mitjà termini de l’economia estatal- en l’exercici en curs i el següent. “Per aquest motiu s’ha treballat en formular un Pla econòmic-financer a tres anys, des de l’exercici 2017 fins al 2019 per poder arribar a assolir els objectius que implica complir la regla de la despesa en el primer i següents exercicis i eixugar el romanent de tresoreria negatiu de més d’un milió d’euros (liquidació del 2015) en els tres anys vinents”, explica Valera.

“No hi ha cap altra manera de redreçar la situació econòmica i financera que augmentant ingressos i reduint despeses alhora. Amb una reducció només de despeses no en tenim prou per assolir l’estalvi necessari, per tant l’única eina que disposa l’Ajuntament per aconseguir més ingressos i que depèn exclusivament de la Corporació és l’augment dels impostos directes, indirectes i els preus públics i taxes”, afirma l’alcalde. “Només així ens podrem posar al dia amb els proveïdors de l’Ajuntament, ja que per més que estem reduint en els últims mesos les despeses, l’estalvi que es genera és massa poc per fer front al gran volum de factures pendents”, afegeix.

Amb aquest escenari s’ha decidit:

-Una contenció de despeses i les inversions. Es preveu un important reducció, arribant als 100.000 euros anuals respecte al 2015.

-Fer una pujada d’impostos directes i indirectes, excepte l’IBI rústic, posant-los en els valors mitjans de la comarca.

-Aprovar els pressupostos pels propers exercicis amb superàvit pressupostari, ingressant més del que es gasta, fet que permeti rebaixar i eliminar el romanent de tresoreria negatiu que hi ha de la liquidació del pressupost del 2015.

Paral·lelament, la direcció General del Cadastre ha procedit a regularitzar el padró dels valors cadastrals dels immobles urbans i rústics del municipi dels que es desprèn nous valors cadastrals que incrementaran el padró municipal. Aquesta regularització afecta 397 immobles. La regularització feta pel ministeri comportarà una important pujada del valor de les construccions en finques rústiques, motiu pel qual l’Equip de Govern no pujarà addicionalment el tipus de l’IBI rústic, per no perjudicar addicionalment a la pagesia.

Els impostos i taxes revisats

Aquesta revisió, junt amb la pujada d’impostos i contenció de les despeses, «ajudarà l’Ajuntament de Vilallonga a complir amb el Pla Econòmic-financer», assegura el consistori.

De cara a l’any 2017, l’Impost de Béns Immobles (IBI) passarà del tipus del 0,59% al 0,828%, amb l’objectiu de ingressar un 40% més, al voltant dels 195.000 euros anuals. “La pujada és molt important i som conscients que la ciutadania haurà de fer un esforç, però en l’IBI ens situarem just en la mitjana de la comarca del Tarragonès. Estem en una comarca amb pobles amb grans ingressos provinents de la indústria o el turisme, i en els quals tot i això l’IBI o el IAE és molt més car.”, explica Valera. “El criteri que hem seguit és el de situar la càrrega impositiva en els valors mitjans de la comarca”.

L’altra novetat de l’IBI és que es podrà pagar en dos terminis i no només un com fins ara.

Per altra banda, l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) -que afecta les empreses grans que facturen més d’un milió a l’any- serà el que tindrà una pujada més gran proporcionalment. Passarà del coeficient màxim del 1,30% al 2,75% i el mínim de l’1,15% a l’1,85%, que permetrà augmentar en un 82,67% l’ingrés per aquest impost, al voltant dels 73.000 euros anuals.

També s’incrementa l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), amb uns càlculs de poder ingressar 9.142,77 anuals, un 7,98% més que fins ara. Són pujades que van des de menys d’un euro en el cas dels ciclomotors a gairebé 20 euros en els vehicles més pesats.

També puja l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) d’un 0,40% a un 0,70% el tipusi l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), del 3% al 3,4%.

L’impacte econòmic representarà pel exercici 2017 al voltant de 280.000 euros de més ingressos.

Un informe adverteix de la difícil situació econòmica

La complicada situació de les finances municipals de Vilallonga, «que ha portat a l’actual govern a pujar impostos i taxes municipals, ho acredita un informe emès aquest mes de juny per Intervenció de l’Ajuntament», afirma el consistori, «que manté que el romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2015 supera 1 milió d’€». Així mateix, tot i que l’equip de govern ha aprovat un pressupost pel 2016 amb una important retallada en la despesa, les factures pendents de pagament superen el milió d’€.

Aquest informe assenyala que “una part important d’aquest romanent negatiu està generat en exercicis anteriors per un import de 866.423,91 euros negatius quedant un import de 127.847,64 euros negatius el que es pot considerar que correspon a l’exercici 2015.” I afegeix: “El motiu d’aquesta diferència està en la comptabilització incorrecte d’operacions que ha portat en alguns casos anticipar ingressos que corresponen a exercicis posteriors i en altres a reconèixer drets pendents de cobrament inexistents.”