.

.

TOTS 21

En tots dos casos, s'obre convocatòria mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure.

En tots dos casos, s’obre convocatòria mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure.

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Torredembarra d’aquesta setmana ha acordat dur a terme dos nous processos selectius. En aquest sentit, s’han aprovat les bases específiques per a la cobertura d’una plaça d’Inspector de la Policia Local, amb caràcter funcionari de carrera, i per a la constitució d’una borsa d’agents de la Policia Local. En tots dos casos, s’obre convocatòria mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure.

Pel que fa a la presentació de sol·licituds per prendre part en el procés selectiu d’inspector de la Policia Local, el termini començarà des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i les bases al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (pendent) i finalitzarà als 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (pendent).
El termini per a la borsa d’agents, la tramitació de la qual té caràcter d’urgència, s’iniciarà l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (pendent) i finalitzarà als 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (pendent).
Les bases específiques, amb els temaris corresponents, es poden consultar al web municipal:
Inspector de la Policia Local: https://goo.gl/LPqz1T
Borsa d’agents de la Policia Local: https://goo.gl/yWWiiY