.

.

TOTS 21

Feines de neteja a l’Avinguda Sant Bernat Calvó. Foto: Ajuntament

Un total de 7 empreses opten a la prestació del servei de neteja i conservació de la xarxa de clavegueram de Reus per als propers quatre anys més una possible pròrroga d’un any, un cop que divendres passat, 22 d’octubre, Aigües de Reus va tancar el període de licitació del contracte. La neteja i conservació de la xarxa de sanejament de la ciutat requereix, avui dia, de mitjans i tecnològics avançats, i fins i tot d’equips robotitzats amb circuit tancat de televisió. El cost anual del servei se situa en més de 450 mil euros (amb un total que pot arribar als 2,7 milions d’euros, IVA inclòs,  al llarg de tot el contracte).

300 kilòmetres de clavegueres

La xarxa de sanejament d’una ciutat requereix de neteja i conservació permanents, amb l’objectiu de garantir la bona prestació del servei. El sistema de sanejament de Reus compta, avui dia, amb gairebé 300 kilòmetres de clavegueres. A això cal afegir-hi 15.000 escomeses, 7.000 pous de registre i més de 7.000 embornals, a més d’estacions de bombament, arquetes, areners, reixes, dipòsits anti-DSU (de captació dels sobreeiximents del sistema de clavegueram unitari) i de retenció d’aigües pluvials, etc.

La feina d’inspecció, neteja i manteniment de la xarxa clavegueram es planifica anualment, al marge de les possibles incidències que puguin sorgir al llarg dels mesos. Es tracta de garantir, d’acord amb la regulació vigent, la qualitat del servei i l’eficiència de la xarxa. Així, al llarg d’un any, s’inspeccionen i netegen més de 100.000 metres lineals del clavegueram i, especialment, 23.000 embornals (tres vegades l’any de mitjana per cada embornal), a banda dels pous de registre i de la neteja periòdica de totes les estacions de bombament d’aigües residuals,  dipòsits, etc.

Tecnologies de la informació

És per això que l’actual línia de treball dissenyada per Aigües de Reus incorpora aspectes tecnològics avançats i una filosofia de gestió basada en la planificació dels recursos de manera acurada, actuant segons les necessitats específiques de cada zona o de cadascun dels elements o de les infraestructures. I és que actualment, el suport permanent de les tecnologies de la informació permet, fins i tot, fer una predicció de les freqüències i necessitats de manteniment de la xarxa, d’acord amb les dades de camp que es van recollint. Unes dades que s’integren als sistemes informàtics de forma immediata per part dels mateixos operaris que s’encarreguen de les tasques i mitjançant equips especials dels quals s’ha dotat els camions i vehicles d’inspecció i neteja.

A més, per a la neteja del clavegueram s’ha dividit la ciutat en sectors i carrers i s’han identificat punts significatius i representatius, que són inspeccionats periòdicament per comprovar-ne la seva evolució.

Circuit tancat de televisió

En paral·lel, i mitjançant equips robotitzats amb circuit tancat de televisió, també s’estan fent inspeccions completes dels trams mes antics de la xarxa (com són les mines i els trams de formigó de diàmetres petits), amb l’objectiu de determinar el seu estat i plantejar una proposta de substitució. També cal dir que darrerament s’han fet proves amb l’objectiu d’incorporar la tecnologia de DRONS per a la inspecció dels col·lectors. Aquesta informació s’integra en un programa tecnològic, que identifica la seva metodologia de reparació i, si cal, proposa una estimació econòmica de la substitució.

Així mateix, Reus disposa de models matemàtics avançats per a la modelització de les xarxes, que permeten simular el seu comportament tant hidrològic com hidràulic, a fi i efecte de identificar els punts on pot haver-hi problemes d’inundació o de falta de capacitat. Aquestes eines son de gran utilitat per a la planificació de les actuacions i/o ampliacions que cal dur a terme en tot el sistema de clavegueram.

Redacció