TOTS 21

Reciclatge d’envasos en una planta de Catalunya. Foto: ACN

La Unió Europea començarà a sancionar a partir de l’any vinent aquells ciutadans que no facin bé la recollida domèstica de la brossa, la seva correcta separació i segueixin barrejant productes que han d’anar a contenidors diferenciats. Així ho està avisant l’Agència de Residus de Catalunya.

La Directiva europea 2018/851 estableix mesures destinades a protegir el medi ambient i la salut humana mitjançant la prevenció o la reducció de la generació de residus i dels impactes negatius de la generació i gestió dels residus, mitjançant la reducció de l’impacte global de l’ús dels recursos i mitjançant la millora de l’eficiència d’aquest ús, elements crucials per a efectuar la transició a una economia circular i garantir la competitivitat de la
Unió a llarg termini.

Parteix de la base que el foment de la sostenibilitat en el marc de la producció i el consum pot contribuir de manera important a la prevenció de residus. Els Estats membres han d’adoptar mesures a fi de conscienciar al consumidor sobre aquesta contribució i animar-lo a participar de forma més activa per a millorar l’eficiència dels recursos.

Educació i comunicació

Com a part de les mesures destinades a reduir la generació de residus, els Estats membres han d’incloure iniciatives d’educació i comunicació contínues destinades a conscienciar sobre les qüestions relacionades amb la prevenció dels residus i amb els abocaments d’escombraries i poden incloure l’ús de règims de dipòsit, devolució i retorn i la fixació d’objectius quantitatius i, en el seu cas, aportar incentius econòmics adequats als productors.

Els Estats membres han d’adoptar mesures per a fomentar la prevenció i la reducció de residus alimentaris d’acord amb l’Agenda de Desenvolupament Sostenible per a 2030, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, i en particular amb el seu objectiu de reduir a la meitat els residus alimentaris per càpita a escala mundial en els àmbits de la venda minorista i del consum i reduir les pèrdues d’aliments al llarg de les cadenes de producció i subministrament, incloses les pèrdues després de la recol·lecció, per a 2030. Aquestes mesures han de tenir com a finalitat prevenir i reduir els residus alimentaris en la producció primària, la transformació i la fabricació, la venda minorista i altres tipus de distribució d’aliments, en restaurants i serveis alimentaris, així com en les llars.

La UE fixa com a objectius de reutilització més reciclatge de residus uns increments de cinc punts a partir de 2020, que és del 50%. D’aquesta manera, s’arribarà al 65% l’any 2035.

Es busca també un descens notable dels residus municipals que van a abocador. Així, si en 2018 era del 34%, en 2035 es vol que sigui només del 10%.

En cada element o producte hi ha uns objectius:

Reducció del 50% dels residus alimentaris en 2030

Altrament, a fi de contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i garantir que se segueix el camí adequat per a això, els Estats membres han d’aspirar a aconseguir un objectiu indicatiu de reducció dels residus alimentaris a escala de la Unió del 30% per a 2025 i del 50% per a 2030. Tenint en compte els beneficis ambientals, socials i econòmics de la prevenció de residus alimentaris, els Estats membres han d’establir mesures específiques sobre aquest tema, incloent entre elles campanyes de conscienciació per a demostrar com es poden prevenir els residus alimentaris, en els seus programes de prevenció de residus.

Els Estats membres han de mesurar els avanços reeixits en la reducció dels residus alimentaris. Per a mesurar aquests avanços i facilitar l’intercanvi de bones pràctiques a nivell de la Unió, tant entre Estats membres com entre operadors del sector alimentari, ha d’establir-se una metodologia comuna per a tals mesuraments.

A partir d’aquesta metodologia, la comunicació de dades sobre els nivells de residus alimentaris ha de tenir lloc amb periodicitat anual.

Imatge d’una bateria de contenidors. Foto: ACN

A fi de prevenir els residus alimentaris, els Estats membres han d’establir incentius per a la recollida de productes alimentaris no venuts en totes les fases de la cadena de subministrament d’aliments i per a la seva redistribució segura, també a organitzacions de beneficència. Per a reduir els residus alimentaris ha de millorar-se així mateix la informació al consumidor sobre el significat de la «data de caducitat» i de la «data de consum preferent».

Per a prestar un major suport a l’aplicació efectiva de la Iniciativa de les Matèries primeres, els Estats membres han de prendre també mesurades per a aconseguir la millor gestió possible dels residus que continguin quantitats significatives de matèries primeres fonamentals, tenint en compte la viabilitat econòmica i tecnològica i els avantatges mediambientals i per a la salut humana. Així mateix, han d’incloure en els seus plans de gestió de residus mesures adequades en el pla nacional en matèria de recollida, classificació i valorització de residus que continguin quantitats significatives d’aquestes matèries primeres.

Les mesures han d’incloure’s en els plans de gestió de residus quan s’actualitzin per primera vegada després de l’entrada en vigor de la present Directiva. La Comissió ha de facilitar informació sobre els grups de productes i fluxos de residus pertinents a nivell de la Unió. El fet que la Comissió faciliti aquesta informació no exclou, no obstant això, que els Estats membres adoptin mesures respecte a altres matèries primeres considerades importants per a la seva economia nacional.

La recollida porta a porta

La recollida separada podria realitzar-se mitjançant recollida porta a porta, sistemes de lliurament i recepció o altres modalitats de recollida. Si bé l’obligació de recollir els residus de manera separada exigeix que els residus se separin segons el seu tipus i la seva naturalesa, ha de ser possible recollir determinats tipus de residus junts, sempre que això no impedeixi el reciclatge d’alta qualitat o un altre tipus de valorització de residus d’acord amb la jerarquia de residus. També ha de permetre’s als Estats membres que s’apartin de l’obligació general de recollir els residus de manera separada en altres casos degudament justificats, per exemple quan la recollida separada de fluxos de residus específics en zones remotes i escassament poblades provoquin impactes mediambientals negatius que superin els beneficis ambientals generals o impliquin costos econòmics desproporcionats.

Han d’incrementar-se els objectius relatius a la preparació per a la reutilització i al reciclatge dels residus municipals a fi d’aconseguir beneficis ambientals, econòmics i socials substancials i accelerar la transició cap a una economia circular.

Residus perillosos d’origen domèstic

A tot tardar l’1 de gener de 2025, els Estats membres establiran la recollida separada de les fraccions de residus perillosos d’origen domèstic per a garantir el seu tractament de conformitat amb els articles 4 i 13 i que no contaminin altres fluxos de residus municipals.

Accediu a la directiva en aquest enllaç.