.

Alcalde i regidors, accedint a les antigues instal·lacions de la llar d’infants

L’Ajuntament de Creixell exigirà una indemnització pels danys i perjudicis causats i derivats dels incumpliments culpables, a determinar. Cal assenyalar que la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ja va aprovar en data 12 de juliol de 2018, ja va aprovar el Dictamen 146/2018 en sentit favorable a la resolució del contracte de gestió indirecta per concessió del servei d’escola bressol concertat amb la mercantil Privilege Class 1909 SL.

El passat dimecres una Comissió Municipal de l’Ajuntament de Creixell, encapçalada per l’alcalde, Jordi Llopart, ha procedit a accedir al recinte municipal de la llar d’infants Estel de Mar.

Aquesta Comissió, que ha estat assistida pel secretari-interventor municipal, la regidora d’ensenyament Pili Romero Gracia , l’aparellador municipal, la brigada municipal i auxiliada per la força pública, ha tingut com a finalitat la recuperació material per part de l’ajuntament dels inmobles lliurats a la formació de la concessió en el seu dia d’aquest servei a l’empresa Privilege Class 1909 SL.

A aquest acte també hi ha estat present la regidora Maria Juncal Santos .

Seguidament, per part dels serveis tècnic municipals es procedirà a emetre un informe tècnic, documentat i gràfic, sobre l’estat de les construccions, instal-lacions i equipaments, i faran l’avaluació d’eventuals danys causats i necessitats d’actuacions de sanitat, salubritat i seguretat. Aquesta acció d’avui dona compliment a l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2018 pel qual es va disposar la resolució del contracte de gestió indirecta per concessió del servei municipal de la Llar d’infants municipal, del qual va resultar adjudicatària la mercantil Privilege Class 1909 SL.