TOTS 21

Una platja d'un complex d'oci de Cambrils

L’Ajuntament de Cambrils, a través de l’àrea de Salut Pública, ha iniciat una campanya d’inspecció i informació de les piscines d’ús públic del municipi i ha enviat una carta informativa a les comunitats de propietaris que disposen de piscina per ajudar-los a adaptar-se a la nova normativa en aquesta matèria.

A finals de maig començaran les inspeccions a les 29 piscines d’ús públic de càmpings i hotels censades a Cambrils. L’objectiu és promoure la implantació, l’eficàcia i l’eficiència dels diferents plans d’autocontrol i fomentar l’ús responsable de les instal·lacions per minimitzar els riscos sanitaris inherents.

El programa de vigilància sanitària de les piscines per aquest 2014 contempla la inspecció de 23 piscines. Les 6 restants en queden exemptes perquè no van presentar cap incidència en la inspecció de l’any passat i van passar a ser objecte de control biennal. Amb aquesta mesura es vol fomentar la implicació dels titulars en l’ús responsable de les instal·lacions.

Valoració del controls del 2013

L’any passat també es van inspeccionar 23 instal·lacions, perquè unes altres set no havien tingut cap incidència en els controls del 2012. Les conclusions de la passada temporada són positives en global.

Tot i que el manteniment de les piscines està patint retallades s’han fet petites inversions sobretot en l’adquisició de dosificadors automàtics de tractaments amb equips programables i amb medició contínua. Segons l’informe de valoració, els seguiments dels plans d’autocontrol va ser satisfactori. A més, la majoria de piscines que en les revisions del 2012 presentaven mancances o deficiències havien aplicat mesures correctores per esmenar-les.