.

.

TOTS 21

Felicià Fortuny. Foto: Tots21

El grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament dels Pallaresos va presentar una moció a debatre en el proper ple municipal, a celebrar dijous, dia 24, on insta el govern municipal a suprimir el tribut de la plusvàlua municipal en els casos d’herència d’habitatge en la nova regulació del tribut, així com en els casos “mortis causa” i amb venda a pèrdues. Cs considera que l’impost és una ‘doble imposició’ quan un hom rep una herència i ha de pagar per ella, ja que ja paga l’IBI, ha afirmat a Tots21 el portaveu municipal de Cs, Felicià Fortuny.

Es dona la circumstància que Cs està governant a l’Ajuntament dels Pallaresos junt a Independents dels Pallaresos i el PSC i també que Fortuny n’és el regidor d’Hisenda. Per què un regidor d’Hisenda demana una mesura que implica retallar els ingressos municipals? ‘Perquè només suposa perdre 18.000 euros, una xifra que és assumible’, ha afirmat a Tots21. ‘En canvi, és molta quantitat per a les famílies i volem ajudar-les’. Els ingressos municipals totals per plusvàlues en xifres de l’any 2019 van ser de 64.000 euros.

La moció diu el següent:

‘Durant els últims anys s’ha produït una inacció i deixadesa de funcions, per part dels successius Governs d’Espanya, que han estat incapaços d’adequar l’impost de la plusvàlua municipal i els seus mètodes de càlcul, als requeriments realitzats per part del Tribunal Constitucional en les seves sentències, donis de l’any 2017.

La reforma expressa de la regulació de la plusvàlua municipal que es va aprovar recentment pel Reial decret llei 26/2021, més que arreglar la situació originada pels pronunciaments del Tribunal Constitucional, suposa consolidar la situació d’inseguretat per a ciutadans i administracions locals que s’arrossega des de 2017, provocant conseqüències com que la devolució de les quantitats indegudament cobrades, en els termes assenyalats en la sentència, generen una situació d’incertesa i complicacions financeres.

L’eina legal usada és un Reial decret llei, de molt dubtosa validesa per a determinar aspectes fonamentals d’un tribut. I el contingut de la pròpia regulació, que permet continuar gravant per beneficis no produïts al no computar-se les despeses i tributs suportats, les millores realitzades i la inflació produïda, augura que es mantindrà la situació de litigiosidad actual. Això no deixa de ser la resposta dels ciutadans davant un impost injust i el producte de la inacció dels successius governs.

A més, tampoc s’ha vist acompanyada de mesures, o l’anunci de mesures, que permetin als Ajuntaments fer front a la pèrdua d’ingressos que suposa i l’adequació de procediments, eines, formació de personal i gestors que s’ha de dur a terme per a adequar cada administració tributària municipal a la nova regulació. El tribut suposa una font de finançament clau per a molts ajuntaments, de manera que això es converteix en un problema capital per a molts d’ells.

Això també incideix, fonamentalment, en els veïns, posant en risc el funcionament dels serveis públics municipals, el manteniment o millora dels equipaments locals. És necessari actuar per a donar solució a aquest problema, assegurant tant un correcte finançament de les entitats locals com evitar l’excessiu gravamen als ciutadans.
Ens trobem, per tant, amb una conjuntura d’extrema gravetat quant a la situació econòmica futura dels ajuntaments i creiem que el Govern d’Espanya ha de responsabilitzar-se’.

La moció acorda:

‘Instar el govern municipal a suprimir el tribut de la plusvàlua municipal en els casos d’herència d’habitatge en la nova regulació del tribut, així com en els casos “mortis causa” i amb venda a pèrdues.

SEGON.- Instar el govern municipal a adaptar l’Ordenança Fiscal corresponent del tribut de la plusvàlua municipal, en el termini màxim de 6 mesos, tal com estableix el Reial decret llei 26/2021, per a evitar que mentrestant s’apliquin els topalls màxims fixats pel Ministeri d’Hisenda del Govern d’Espanya.

TERCER.- Instar el Govern municipal a garantir que els coeficients fixats per l’ajuntament en l’adaptació de l’Ordenança Fiscal corresponent al tribut de la plusvàlua municipal, garantiran que, en cap cas, seran superiors al que es pagaria amb la regulació anterior d’aquest tribut.
Instar el govern municipal a corregir fins a un 5% a la baixa, els valors cadastrals del sòl en funció del seu grau d’actualització, tal com permet i s’estableix en el Reial decret llei 26/2021.

CINQUÈ.- Instar el Govern d’Espanya a presentar la nova regulació del tribut de la plusvàlua municipal a través d’un projecte de Llei que adapti el text de la Llei reguladora de les Hisendes Locals a la jurisprudència del Tribunal Constitucional, substituint al Reial decret llei 26/2021.

SISÈ.- Instar el Govern d’Espanya a crear un fons extraordinari i a responsabilitzar-se de la pèrdua d’ingressos dels ajuntaments ocasionats per aquesta sentència sobre les finances municipals.

SETÈ.- Instar el Govern d’Espanya a crear un fons compensatori permanent per als ajuntaments que compensi la pèrdua i la reducció d’ingressos que es pugui ocasionar i que generi el nou mètode de càlcul del tribut de la plusvàlua municipal, en compliment del principi de suficiència financera.

J. Garcia