.

.

TOTS 21

El Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili (URV) que s’ha celebrat aquest divendres ha aprovat una sèrie de mesures que modificaran la plantilla del personal docent i investigador (PDI) al llarg dels propers anys. A grans trets, es crea una plantilla única de places vacants de PDI i un nou model de distribució del professorat que ocuparà les vacants, que serà sotmès a modificacions a partir del debat i les propostes de millora d’una comissió. També es preveu la reducció de la presencialitat en la docència i l’eliminació dels màsters que no arribin als 20 estudiants preinscrits. Aquestes mesures tenen per objectiu equilibrar la plantilla de PDI, actualitzar-la amb criteris d’equitat, introduir la recerca a l’hora de dimensionar-la, disposar de recursos per assegurar el relleu generacional, i modificar la proporció de personal permanent i associat.

Així, per comptes d’incorporar professorat als departaments on hi hagi baixes permanents, les vacants que s’han produït des de 2019 en endavant passen a una bossa única, i l’equip de govern proposarà en quin departament s’incorpora el personal en base al resultat d’un nou model de distribució del PDI prioritzant els departaments amb menys PDI permanent. D’aquesta manera, es pretén que la distribució de nou professorat sigui més equitativa. La base de càlcul del nou model, amb un pes del 70%, és la càrrega docent (el conjunt de crèdits de grau i màster que imparteix el PDI de cada departament), en funció del nombre d’estudiants i la distribució de grups que estableix la normativa.

Aquesta quantitat s’incrementa amb els crèdits assignats per direcció de tesis doctorals i amb els corresponents a l’activitat de recerca, a la qual s’atribueix el 20% del pes, i que es valora a partir dels trams de recerca vius en relació als possibles. En aquesta eina per a la distribució de places també s’hi inclouen el criteri d’eficiència docent (crèdits matriculats entre crèdits impartits), i el nombre d’alumnes global al que imparteix formació cada departament. No obstant això, es tindrà en compte l’especificitat de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura i els departaments de les facultats dels àmbits de la salut i es crearà una comissió d’estudi, revisió i millora d’aquesta  proposta.

A més a més, es reduiran les hores de docència presencial, que es traduiran en hores de treball dels estudiants a casa. Amb l’excepció dels ensenyaments de Medicina, Infermeria i Arquitectura, regulats a nivell europeu, es preveu que la presencialitat sigui el 35% o menys en les assignatures optatives de grau i màster a partir del curs 2020-21, i el 40% o menys de promig en la resta d’assignatures a partir del curs 2021-22, després que els centres hagin fet l’estudi d’aplicació d’aquesta normativa.

També es vol incidir sobre l’eficiència dels graus i màsters, tant amb la seva modificació per fer-los més atractius com reduint l’oferta de màsters que no hagin arribat a un mínim d’estudiants preinscrits (20 menys un 10%) calculat sobre el promig dels preinscrits en el darrer curs i el proper curs (2019-20 i 2020-21).

L’actualització de la plantilla respon al desajust que hi ha entre departaments com a conseqüència, entre d’altres causes, del fet que no es van poder substituir el 100% de les baixes permanents de professorat entre els anys 2009 i 2015 per llei, i en molts casos es van haver de substituir per contractes de professorat associat. Aquest fet junt amb la davallada del pressupost del 2009 al 2017, que s’han prorrogat fins al 2020, que ha comportat  que molts departaments ja no disposin de recursos per a personal per cobrir necessitats de professorat.

Les noves mesures, a més, tenen per objectiu variar la ràtio de professorat a temps complet i professorat associat. Actualment, aquest darrer imparteix el 45% de la docència, però amb la implementació de les modificacions es pretén que sigui menys i arribi al 35%.

Protocol de desconfinament

El Consell de Govern d’avui també ha aprovat el procediment intern i les mesures preventives a través de les quals la URV i la FURV implementaran el retorn a l’activitat presencial. Si bé es prioritza la modalitat de teletreball, el protocol estableix els criteris per a la incorporació presencial del personal, les mesures organitzatives, la regulació dels accessos i la circulació als edificis, i les mesures higièniques que cal seguir.

Per als que han de treballar presencialment, s’estableix que sigui el mínim temps necessari, respectant la distància física de 2 metres entre persones i l’aforament màxim permès. Si el lloc de treball són sales diàfanes amb moviment de personal, s’han de respectar 13 m2 per persona i establir torns de 10 dies hàbils perquè coincidirien amb els 14 dies de quarantena de la malaltia. El protocol també estableix una sèrie d’eines preventives, com la instal·lació de mampares per als llocs d’atenció al públic que no poden mantenir la distància de 2 metres, l’ús de mascareta per moure’s per l’interior dels edificis, aplicar líquid hidroalcohòlic en entrar als edificis i després de tocar objectes compartits, i ventilar fins a 15 minuts al dia els espais.

En cap cas podran estar al centre de treball les persones que tinguin símptomes de la COVID-19, que convisquin amb persones que els tinguin o hagin estat en contacte amb persones malaltes o amb sospita de COVID-19 els últims 14 dies, que provinguin de zones de risc declarades per les autoritats sanitàries o si són persones especialment sensibles segons les indicacions del Ministeri de Sanitat. I quan s’incorpori, el personal ha d’haver fet la formació preventiva dels riscos del lloc de treball i específica de la COVID-19 a través del campus virtual.

L’entrada a la feina s’haurà de fer de forma esglaonada per evitar aglomeracions, adaptant els horaris i flexibilitzant les entrades i sortides de campus o edificis i s’establiran vies de circulació a l’interior dels edificis, amb especial atenció a les zones comunes, passadissos i escales.

El Servei de neteja netejarà cada dia totes les superfícies comunes, incidint en aquelles de contacte freqüent i els treballadors hauran de netejar amb gel hidroalcohòlic el seu lloc de treball abans i després d’utilitzar-lo.

En qualsevol cas, les darreres activitats a reincorporar-se a la normalitat seran les que comporten risc d’aglomeració, com el CRAI, les cafeteries i zones de congressos. Pel que fa a la docènci