.

.

TOTS 21

Els operaris realitzant una acció de control de plagues. Foto: Cedida

Els operaris realitzant una acció de control de plagues. Foto: Cedida

Aigües de Reus ha començat a intensificar les accions contra insectes i rosegadors previstes en el programa de control de plagues que du a terme al llarg de l’any. La primavera i l’estiu, quan la temperatura és més alta, són les estacions que concentren la major part d’intervencions, entre les quals sempre hi ha un seguiment de les larves de mosquits en les zones verdes de la ciutat on hi ha acumulacions d’aigua. Aquest any, a més, ha calgut activar un programa especial de control i seguiment de la possible presència del Virus del Nil occidental (VNO), a fi i efecte d’evitar la seva aparició i transmissió  després que es detectés un focus d’infecció a la ciutat el mes de setembre de 2022.

Aigües de Reus ha intensificat els darrers anys les accions que, es duen a terme per al control de les plagues d’insectes i rosegadors a la ciutat. El servei està dissenyat de manera que es fa coordinadament amb les tasques de manteniment que Aigües de Reus ja du a terme de manera permanent a la xarxa de sanejament. La inversió específica en la lluita contra les plagues supera els 100 mil euros anuals.

La planificació que s’aplica de forma permanent té en compte diversos aspectes. En primer lloc, els cicles vitals i de reproducció de rosegadors i insectes, amb la qual cosa es duen a termes més els tractaments quan arriben els mesos de més calor. En segon lloc, també es valora el nivell d’incidència de les plagues en els diversos barris de Reus. En aquest sentit, tant pel que fa a rosegadors com a insectes, el mapa de la ciutat queda dividit en zones segons quina hagi estat la intensitat de les afectacions al llarg dels darrers anys. Segons el nivell d’incidència en la presència de plagues (que oscil·la entre “baix” i “extrem”), s’actua  amb major o menor intensitat en cadascuna de les àrees. Així, per exemple, en el cas dels insectes, es realitzen dotze tractaments anuals a les zones de nivell &“ ;extrem”, mentre que tan sols se’n contemplen quatre en les zones de nivell “baix”.

En tots els casos, els treballs per al control de plagues són duts a terme per personal qualificat, que extrema les precaucions per evitar que es produeixin situacions de risc tant entre el personal com entre la ciutadania. En aquest sentit, sempre s’intenta minimitzar al màxim l’ús de productes químics.