.

L’Ajuntament de Vilallonga del Camp ha acordat en sessió plenària i urgent augmentar alguns impostos i taxes municipals de cara al 2017 per tal de poder eixugar el romanent negatiu (estat de caixa a curt termini) del tancament del 2015.

El tancament del 2015 va ser molt dolent, arribant fins a 1 milió d’euros de romanent negatiu. Segons l’informe de la intervenció municipal “una part important d’aquest romanent està generat en exercicis anteriors per un import de 866.423,91 euros, quedant un import de 127.847,64 euros negatiusel que es pot considerar que correspon a l’exercici 2015.”

L’alcalde Ignasi Valera explica que “El motiu d’aquesta diferència ha estat que ara s’han fet sortir a la llum algunes maniobres comptables que no deixaven reflectir el estat real dels contes. S’han  hagut de donar baixa drets de cobrament que ja estava clar que no es cobrarien, que hi havia despeses que no estaven comptabilitzades correctament i també a que fins i tot s’havien comptabilitzat cobraments per avançat.” “Amb aquestes maniobres comptables, el tancament del 2014 va donar resultats positius, fet que ha va permetre no tan sols no pujar impostos al 2015, sinó que es van rebaixar, i a més es va augmentar la despesa els primers mesos de 2015, just abans de les eleccions. Aquest fet ha agreujat la situació, ja que si s’hagués començat amb el pla d’ajust abans, reduint la despesa ja des del 2014 i pujant lleugerament els impostos, ara no caldria fer uns ajustos tan importants” conclou l’alcalde.

L’alcalde Ignasi Valera reconeix que és una decisió dura i difícil: “Per a poder eixugar aquest romanent negatiu del 2015, estem obligats per llei a elaborar un Pla Econòmic-Financer i un Pla de Sanejament i aplicar-lo durant tres anys, amb la col·laboració dels servies econòmics de la Diputació i del Departament d’Economia de la Generalitat, i amb la seva supervisió posterior. Si complim amb les obligacions fixades i aconseguim reduir els deutes al ritme previst, en 3 anys, qui governi l’Ajuntament podrà decidir tornar a baixar els impostos o fer noves inversions o millorar els serveis.”

“El Pla Econòmic-Financer que s’ha de formular ha d’incloure mesures que generin estalvi net. És a dir, s’ha d’aconseguir que el total de ingressos corrents d’un any de l’Ajuntament siguin suficients per tal de pagar les despeses corrents i els préstecs que es deuen, i que encara sobrin fons per tal d’anar liquidant els deutes pendents”, explica el tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda, Carmel Gil.

“No hi ha cap altra manera de redreçar la situació econòmica i financera que augmentantingressos i reduint despeses alhora. Amb una reducció només de despeses no en tenim prou, ja que l’Ajuntament té moltes despeses fixes que no es poden reduir fàcilment, com per exemple la llum, l’aigua, el personal,  els venciments dels préstecs o la recollida de brossa, etc… Pel 2016 ja hem aprovat un pressupost molt més baix,, amb uns 100.000 euros de reducció, baixant a la meitat la despesa en festes, renegociant la majoria de contractes de l’ajuntament o contractant personal propi per fer feines de manteniment o també administratives, feines que abans es subcontractaven i sortien lògicament més cares. Però això no està sent suficient”, explica Gil.

“Per tal de generar l’estalvi suficient per eixugar el romanent negatiu actual, cal que a banda de gastar menys, augmentem els ingressos. Només així podrem redreçar una situació que ja ve de lluny, i és que els terminis de pagament a proveïdors són molt llargs i les reclamacions per impagament una constant. Si aquestes mesures s’haguessin començat a prendre fa anys, ara no caldria pujar tant de cop”, conclou el responsable d’Hisenda del govern.

Amb aquest escenari s’ha decidit:

-Una contenció de despeses i les inversions.

-Fer una pujada d’impostos directes i indirectes.

-Aprovar els pressupostos pels propers exercicis amb superàvit pressupostari, ingressant més del que es gasta, fet que permeti rebaixar i eliminar el romanent de tresoreria negatiu que hi ha de la liquidació del pressupost del 2015.

L’acord es va aprovar amb els vots a favor dels partits que conformen l’equip de govern (ERC-AM i VPM-CP), i els vots en contra de CiU i PP. Des del PP es va demanar que, enlloc de pujar impostos, es reduís encara més la despesa i, des del grup de CiU es va votar negativament a la proposta emparant-se en una suposada nul·litat de la sessió, en contra de l’opinió de la Secretària-Interventora de la corporació, ja que consideraven que hi havia defectes formals en la convocatòria, abstenint-se a valorar les mesures adoptades.

 

Els impostos i taxes revisats

“De cara a l’any 2017, l’Impost de Béns Immobles (IBI) passarà del tipus del 0,59% al 0,828%. El criteri que hem seguit és el de situar els impostos en els valors mitjans de la comarca. Per a intentar fer més fàcil fer front a aquest augment, el IBI passarà de cobrar-se en un sol termini a dos terminis. Aquesta modificació suposarà passar d’un rebut mitjà de 177 euros per immoble (dades 2016) a dos rebuts de 123€” explica Valera.

Per altra banda, l’impost que més puja és l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) -que afecta les empreses grans que facturen més d’un milió a l’any-Passarà del coeficient màxim del 1,30% al 2,75% i el mínim de l’1,15% a l’1,85%, que permetrà augmentar en un 82,67% l’ingrés per aquest impost, al voltant dels 73.000 euros anuals. “Tothom  haurà de fer esforços, l’Ajuntament gastant menys, els veïns pagant una mica més i, sobretot, les grans empreses, que poden contribuir molt més si ens fixem en com ho fan en els pobles veïns”, explica l’alcalde.

També s’incremental’Impost de Vehicles de TraccióMecànica (IVTM), un 7,98% més que fins ara. Són pujades que van des de menys d’un euro en el cas dels ciclomotors a gairebé 20 euros en els vehicles més pesats.

També puja l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) d’un 0,40% a un 0,70% el tipusi l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), del 3% al 3,4%.

L’impacte econòmic representarà pel exercici 2017 al voltant de 280.000€ destinats a eixugar el romanent negatiu, conjuntament amb l’estalvi per la retallada en la despesa (100.000 euros).

/* JS para menú plegable móvil Divi */