.

.

TOTS 21


Ajuntament de Vila-seca. Foto quemaco.blogspot.com

Ajuntament de Vila-seca. Foto quemaco.blogspot.com

Aquest divendres, el plenari municipal de l’Ajuntament de Vila-seca va aprovar el pressupost per a l’any 2014. El pressupost consolidat, que inclou els Patronats Municipals de Turisme i de Música, supera lleugerament els 26,71 milions d’euros, dels quals, 25.700.000 euros corresponen al pressupost municipal estricte.

S’incrementa el pressupost inicial en despesa social directa i en el suport als serveis municipals d’ocupació i de contractació de personal eventual entre col·lectius especialment necessitats. La despesa social inicialment prevista supera els 2.300.000 €. En el decurs de l’exercici aquesta despesa s’augmentarà, per la posada en marxa de nous programes amb càrrec al fons de contingència o al romanent de 2013, segons el cas.

Es posarà en marxa, amb la corresponen dotació pressupostària, un nou programa específic de suport i subvenció de l’ocupació de llarga durada, amb l’ànim d’estimular la contractació amb caràcter indefinit de persones aturades o amb contractes temporals. Les bases d’aquesta línia de subvenció s’elaboraran durant els primers mesos de 2014.

Es posarà en marxa una nova línia d’ajuts a la rehabilitació i millora de l’habitabilitat i l’accessibilitat d’edificis plurifamiliars amb la voluntat de reduir al màxim l’estoc de vivendes en condicions inadequades, mitjançant la col·laboració econòmica i tècnica del municipi amb les comunitats de propietaris de primeres residències que ho sol·licitin.

Enguany, i abans de l’inici del curs 2014-15, s’obrirà una nova línia de subvenció als llibres de text per a estudiants de 1r a 4rt d’ESO, en col·laboració amb les direccions dels instituts del municipi.

S’incrementa l’aportació al Patronat de Música, fins els 900.000€, per tal de mantenir l’activitat docent d’aquesta institució educativa, a l’espera de que la Generalitat de Catalunya pugui transferir recursos que redueixin l’aportació municipal.

La inversió inicial prevista és de 1.250.000 €. Aquesta quantitat modesta s’incrementarà notablement amb càrrec als romanents de 2013, per tal de suplementar les partides d’adquisició de patrimoni, de millora de camins municipals i d’altres.

Finalment, es manté novament pel 2014 la  congelació de les ordenances fiscals, com ha succeït en els exercicis 2010, 2011, i 2013 i com es preveu que es pugui mantenir el 2015, amb la única excepció del 2012 sobre un  període 6 anys. Es mantenen les mesures per facilitar el pagament dels tributs municipals mitjançant el fraccionament de rebuts dels principals impostos i taxes en quatre terminis, a més de la possibilitat d’aplicar un tractament individualitzat de fraccionament per aquells contribuents que ho sol·licitin.