.

.

TOTS 21


Solidaritzant-se amb el sector primari, en un moment complicat per aquest, i amb la voluntat que la ciutat lideri la capitalitat dels municipis del Camp de Tarragona, el Grup d’Unió ha presentat una moció contra la revisió cadastral.

Així mateix, el Grup Municipal d’Unió ha presentat una moció perquè Tarragona elabori un Pla de Foment de la Lectura amb l’objectiu que aquest es converteixi en prioritari.

Pel que fa a la moció contra el procediment de regularització cadastral, que suposa un augment desmesurat de la càrrega tributària dels propietaris de construccions en sòl rústic, l’escrit demana al Govern de l’Estat que modifiqui el procediment de valoració cadastral de les construccions d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals ubicades en sòl rústic, per ajustar-lo als principis tributaris establerts a la Constitució, així com, al valor de mercat i de reposició d’aquestes construccions. Aquesta moció insta al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a la rectificació de la valoració cadastral de les esmentades construccions ubicades en sòl rústic.

Respecte a la moció perquè Tarragona elabori un Pla de Foment de la Lectura, el Grup d’Unió vol que el Ple municipal declari el caràcter prioritari del foment de la lectura, com a element formatiu bàsic de la persona i integrador en la societat. També es demana que l’ajuntament s’adreci als altres organismes de la ciutat implicats en la matèria, particularment el Servei de Biblioteques i el departament d’Ensenyament de la Generalitat, per tal de coordinar esforços en aquest sentit; que s’elabori un Pla local de lectura pública, amb l’objectiu de convertir Tarragona en ciutat lectora; que s’obri la participació en aquest Pla a tots els sectors de la societat, representats per les seves entitats, per tal que la lectura i el llibre arribin realment a tothom sense exclusions; que, juntament al Pla, s’estableixi un procediment d’avaluació que permeti fer un seguiment de la seva eficàcia i resultats i s’elabori un calendari que permeti implementar el mapa de biblioteques, aprovat per aquest ajuntament el 2010, amb les necessàries actualitzacions, per tal que puguem veure convertits en realitat els equipaments ja previstos en aquell document.