.

.

TOTS 21

L’alcalde, Eduard Rovira i el regidor d’Hisenda, Josep Maria Guasch.Foto: Tots21

L’Ajuntament de Torredembarra remodelarà enguany la plaça de Catalunya i climatitzarà la nova piscina municipal. Són les dues inversions més destacades que seran aprovades junt a la resta en el ple municipal que aquest dijous donarà la llum verda als pressupostos municipals. En el primer cas es tracta d’una inversió de 500.000 euros i en el segon -que ja era previst fer en 2021 però no va ser possible- suma 1.700.000 euros.

El consistori celebrarà un ple extraordinari aquest dijous, 24 de febrer, a partir de les 10 h, en què es portarà a aprovació el pressupost de la Corporació Municipal per a l’exercici 2022, una modificació de crèdit del pressupost que es troba prorrogat en aquests moments i una modificació de la Relació de Llocs de Treball. En el moment que entrin en vigor aquests acords, es disposarà d’un pressupost de 24.551.593,84 €, una xifra que representa un increment de l’1,43 % respecte al pressupost inicial del 2021. L’endeutament és del 46% i va baixant cada any

La línia d’actuació del consistori seguirà sent, en paraules de l’alcalde, Eduard Rovira, el de la ‘prudència comptable’ per tal de no trobar-se amb sorpreses i, al revés, poder disposar de més diners en l’exercici. És el cas de les previsions fetes en l’Impost de Construccions i Obres -ICIO-, de 80.000 euros de més sobre 2021, però més modestes de les que realment podrien donar-se. Torredembarra està vivint un increment de la construcció i les refomes i això es nota en l’increment dels ingressos.

Rovira també ha explicat que es tracta d’uns pressupostos’ continuïstes’ en què destaca l’execució de diferents compromisos de mandat com la rehabilitació de la plaça de Catalunya, el pla d’asfaltat o millores a la Zona Esportiva Municipal, entre d’altres.

Modificació de crèdit

La proposta del pressupost del 2022 que es porta a aprovació contempla un total de 22.772.593,84 €, xifra a la qual s’haurà d’afegir 1.779.000 € de la modificació de crèdit que també es porta a aprovació del pressupost prorrogat, una quantitat que es finança amb el romanent de tresoreria del 2021.

En l’apartat de despeses, destaca l’increment d’un 80,42% de les transferències de capital (subvencions atorgades), passant de 30.000 a 54.126,35 €, principalment per la creació de dues noves línies: la de rehabilitació d’edificis del Nucli antic dotada amb 20.000 € i la de rehabilitació de comerços amb 5.000 €. Aquestes dotacions econòmiques són inicials i es podrien incrementar al llarg de l’any. De fet, és la primera vegada que es preveu crear una línia de subvencions per a la rehabilitació d’edificis al centre històric. En el cas dels comerços, la darrera convocatòria es va destinar al condicionament d’aparadors.

Més despesa de personal

El capítol de despeses de personal s’incrementa un 2 % per l’augment de les retribucions dels empleats públics previst pels pressupostos generals de l’Estat i arriba fins al 3,26 % comptant els plans d’ocupació local. Els recursos destinats a la compra de béns corrents i de serveis seran 8.893.119,44 € (un increment del 8,39 %). En aquest àmbit, la modificació de crèdit consigna 550.000 € més al servei de recollida, transport i eliminació de brossa.

Pel que fa a la previsió d’ingressos, destaca la disminució respecte al 2021 de 341.300 € en impostos directes, a causa de la modificació que ha patit la normativa de cobrament de la plusvàlua. Per contra, es preveu un increment de 80.000 € en impostos indirectes per una evolució favorable del mercat immobiliari, com comentàvem abans.

Una altra dada significativa és l’increment de les transferències de capital (subvencions) rebudes, que creixeran un 81,93 %. En total, es preveu rebre una subvenció de 380.396,66 € corresponent al Pla d’Acció Municipal 2022 de la Diputació de Tarragona per finançar les obres de remodelació de la plaça de Catalunya i una altra de 13.395,18 € de la Generalitat de Catalunya per finançar accions d’esmorteïment de l’efecte illa de calor.

Encara en l’apartat d’ingressos, una altra variació important és el descens d’un 56,52 % en nous préstecs. L’Ajuntament preveu sol·licitar un préstec per import d’1.000.000 € per a finançar inversions, mentre que el 2021 es va sol·licitar un préstec per valor de 2.300.000 €. El fet que l’any passat es produïssin més ingressos dels previstos pel cobrament de deutes d’IBI ha permès que una bona part de les inversions previstes per al 2022 es puguin finançar amb romanent de tresoreria i no calgui més endeutament. De fet, després de la modificació de crèdit prevista encara es disposarà d’1.100.000 € més de romanent de tresoreria per poder incorporar-lo més endavant al pressupost. La salut financera de l’Ajuntament és bona i es preveu que la ràtio d’endeutament quan finalitzi el 2022 se situï en el 46,17 %.

Pel que fa a la modificació de crèdit que es tractarà en el ple, també cal ressaltar que un total de 129.000 € es destinaran a posar en marxa els plans d’ocupació local per a persones aturades del municipi amb un perfil d’operaris/es de brigada.

Les inversions

Les inversions previstes en el nou pressupost del 2022 més la modificació de crèdit ascendeixen a un total de 2.653.330 €.

Destaquen la dita remodelació de la plaça de Catalunya (502.904,62 €); millores en equipaments esportius (456.347,53 €) consistents en actuacions a la pista d’atletisme, la renovació de la gespa artificial del camp de futbol, l’adequació dels vestidors de la piscina vella i també una nova caldera; accions de protecció del patrimoni artístic i cultural (170.000 € en actuacions a l’Escorxador, la Capella del Castell, la Sínia i la Vil·la del Moro), asfaltat de carrers (150.000 €), i la construcció d’un nou skate parc (38.000 €), entre d’altres.

També cal tenir presents les inversions del 2021 pendents d’executar o acabar d’executar que es realitzaran durant aquest 2022 per valor de 3.509.233,68 €, destacant el cobriment i climatització nova piscina municipal (1.700.000 €).

El ple extraordinari d’aquest 24 de febrer també portarà a aprovació la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball. Es tracta d’ajustos, correccions d’errors i modificacions organitzaves de 18 llocs de treball dels 126 que conté la RLT i afectarà 31 treballadors d’un total de 249.

La proposta de pressupostos l’han presentada aquest dimecres en roda de premsa l’alcalde, Eduard Rovira, i el regidor d’Hisenda, Josep Maria Guasch.

L’alcalde ha ressaltat el descens de l’endeutament per a finançar inversions aquest 2022 gràcies a la incorporació del romanent de tresoreria del 2021. El fet que es dugui a terme una modificació de crèdit del pressupost prorrogat en el ple que porta a aprovació el nou pressupost permetrà que es pugui disposar de l’import total d’una manera més ràpida ja que tots dos acords entraran en vigor al mateix temps.

Per la seva part, el regidor d’Hisenda, Josep Maria Guasch, ha comentat que es tracta d’un pressupost prudent, amb previsions d’ingressos moderades i que no preveuen endeutar-se més del necessari. A més, ha exposat que encara quedaran 1.171.000 € de romanent que es podran incorporar més endavant al pressupost i que serviran, entre d’altres qüestions, per fer front a les actualitzacions de preus de projectes que estan en revisió.

J. Garcia