.

.

TOTS 21


Pla general de la façana de Iot a la platja Llarga de Tarragona. Foto: Cedida

El Departament d’Economia i Hisenda, a través de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, convoca, de nou, la licitació pública per adjudicar la concessió de domini públic de l’antic local del Iot, a la platja Llarga de Tarragona. L’espai, de planta baixa amb tres terrasses que sumen una superfície total de 760,51 m2, va ser explotat fins al 2018 pel restaurant Iot.

D’acord amb la convocatòria de la licitació que publica el DOGC, la concessió serà per un període de 6 anys des de la data de formalització, amb un cànon mínim de licitació de 30.331,98 euros anuals (sense impostos), millorable a l’alça en les ofertes que presentin els licitadors. S’ha fixat el termini de durada de la concessió en 6 anys per fer coincidir la finalització de la present concessió amb la concessió demanial atorgada al restaurant la Sardineta, motiu pel qual l’import actual del cànon anual de la concessió es veu reduït en la seva part proporcional.

Els interessats hauran de presentar les seves propostes abans de les 23:59:59 hores del dia 11 de gener del 2024. Posteriorment, la Mesa de Contractació celebrarà dos actes públics on s’obrirà el sobre B, amb l’avantprojecte d’adaptació del local i el pla d’explotació i funcionament, i el sobre C, amb la proposta econòmica. Les dues convocatòries tindran lloc, respectivament, els dies 25 de gener i 13 de febrer de 2024, a la seu del Departament d’Economia i Hisenda.

La licitació es durà a terme mitjançant la Plataforma de Serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Es valoraran aspectes mediambientals i criteris socials

El plec de clàusules administratives també destaca que l’òrgan de contractació valorarà, juntament amb l’oferta econòmica i tècnica, aspectes relacionats amb la gestió ambiental del restaurant. Així mateix, també es tindran en compte criteris socials dels projectes, com ara la possibilitat de contractar persones a l’atur, amb discapacitat o treballadors de la mateixa localitat; mesures per garantir la paritat de gènere i la conciliació familiar; la capacitat de generar llocs de treball indefinits i de qualitat; o el compromís de contractar proveïdors i empreses locals.

Primera concessió deserta

Després d’un llarg procés judicial i un cop l’administració va recuperar la titularitat del local, que havia estat ocupat pel restaurant el Iot des de l’any 1986, la Generalitat va treure a concurs la concessió de l’immoble. El mes d’agost del 2022 va adjudicar l’explotació del servei de bar-restaurant a l’empresa Tucan 2016, SL però, dos mesos més tard el va haver de declarar desert perquè l’adjudicatari va presentar la documentació fora del termini previst a les normes reguladores de la licitació i com a requisit previ per poder formalitzar l’adjudicació. La concessió va quedar sense efecte perquè la Llei no permet ampliar un termini ja vençut.

V.Tapias