.

Imatge d’arxiu d’un plenari. Foto: Ajuntament de Tarragona

El Ple municipal del proper divendres tractarà de l’aprovació definitiva del mapa de capacitat acústica de Tarragona. Aquest mapa  estableix els límits d’immissió sonora en les diferents zones del municipi per a tres períodes de temps:  dia, vespre i nit, tenint en compte els usos del sòl que figuren al Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM). El mapa de capacitat acústica serà una eina imprescindible per la gestió del soroll ambiental municipal, tant pels nous desenvolupaments urbanístics com per la regulació de les activitats sorolloses que es realitzen al municipi.

El conseller de Territori de l’Ajuntament, Josep Maria Milà, ha manifestat que “el mapa de capacitat acústica és una guia del model acústic que s’ha de seguir en cada zona de la ciutat i permetrà adoptar les mesures adients i correctores per tal que no se superin els límits establerts”.

Antecedents

El passat 16 de març el Consell Plenari va aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica de Tarragona i, posteriorment,  es va exposar al públic perquè hom pogués presentar al·legacions. Els darrers mesos s’han estudiat totes, la major part de les quals fan referència a la zona del Parc del Francolí i la Part Alta i sol·licitaven, entre d’altres, un canvi de zonificació respecte a la proposta aprovada inicialment per tal d’aconseguir més protecció del mapa de capacitat respecte al soroll.

Tant l’empresa encarregada de l’elaboració del mapa, Axioma Consultors Acústics, S.L,  com els serveis tècnics municipals han incorporat en el document definitiu algunes al·legacions presentades que s’han considerat compatibles amb els criteris d’elaboració i finalitat del mapa.

Una vegada aprovat definitivament el mapa acústic pel Plenari entrarà en vigor. Es podrà consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament.