.

El perfil professional que es demanda va des de personal de manteniment de la ciutat, a conserges d’instal·lacions, o auxiliar de programes i subvencions, entre d’altres

El perfil professional que es demanda va des de personal de manteniment de la ciutat, a conserges d’instal·lacions, o auxiliar de programes i subvencions, entre d’altres

L’Ajuntament de Salou obre un nova convocatòria de Pla d’Ocupació Local (POL) mitjançant el Servei d’Ocupació Municipal (SOM Salou), per seleccionar a 22 persones per tal de cobrir perfils professionals de suport a la brigada en tasques de paleta, jardineria, neteja i muntatge i instal·lacions; a més d’altres figures com conserges d’instal·lacions municipals; un dinamitzador/a juvenil, un auxiliar recepcionista, un auxiliar de programes i subvencions, i un auxiliar de suport a serveis ocupacionals.

Amb la intenció de tenir en consideració diferents sectors de la població i de millorar i reforçar els serveis a la ciutadania i el manteniment de la ciutat, les places a cobrir s’han dissenyat atenent diversos perfils professionals de les persones aturades de Salou i a les característiques pròpies dels programes i projectes a desenvolupar pels diferents departaments de l’Ajuntament. Així, aquest col·lectiu durà a terme diferents projectes de manteniment de la ciutat, actuacions puntuals i arranjament de petites obres urgents a la via pública, manteniment de les estructures de fusta de les zones de platja, treballs de jardineria; dinamització i realització d’activitats per a joves, o la realització de tasques relacionades amb el servei d’Ocupació Municipal.

El pla pretén pal·liar temporalment la situació socioeconòmica de les persones contractades per un període de 3 o 6 mesos, en funció al lloc de treball, i a més de millorar les seves competències professionals incrementant així la seva possibilitat d’accés al mercat de treball i per a desenvolupar projectes d’interès general i social per al municipi incorporaran, a més, un mòdul formatiu en tècniques de recerca de feina.

Destacar que el Pla d’Ocupació Local “Jaume I 2019”, es finança al 100% amb recursos municipals i té un cost de més de 200.000.

Les persones interessades en participar en la convocatòria hauran de presentar instància que es facilitarà a l’OAC de l’Ajuntament de Salou, i presentar-les al registre general en horari de 8:30h a 14:00h, en el termini de 20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOPT.