.

.

TOTS 21


L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, durant la roda de premsa. Foto: Cedida

L’Ajuntament de Reus impulsa la transformació urbana i la rehabilitació d’habitatges al barri Fortuny, amb una dotació d’1,3 milions d’euros del Pla d’Inversions 2024 per al projecte d’Entorns Residencials de Rehabilitació Programada del barri Fortuny. El projecte preveu intervenir en la rehabilitació d’habitatges com a palanca per contribuir a revertir la situació urbanística i social del barri, marcada per la manca de manteniment dels habitatges durant molts anys, la poca qualitat dels materials utilitzats, l’absència d’ascensors, l’envelliment de la població i profunds canvis demogràfics. El projecte es concep, així, com la primera pedra de la transformació a llarg termini del barri.

L’abast de l’actuació està pendent de definir en funció dels ajuts Next Generation que l’Ajuntament de Reus espera obtenir a través de les diverses línies de subvencions obertes per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Encàrrec dels projectes bàsics i executius
L’Ajuntament publicarà en breu al perfil del contractant la licitació del contracte per a la redacció dels projectes bàsics i executius de rehabilitació de 10 blocs d’habitatges del barri Fortuny. El contracte té un preu de licitació de 91.000 euros. L’objecte de la intervenció en el barri Fortuny és millorar-ne l’eficiència energètica, però també l’accessibilitat, l’habitabilitat i la urbanització.

  • Eficiència energètica. Els projectes han de definir les actuacions amb les que s’espera aconseguir un nivell d’eficiència energètica entre el 30% i el 45%. S’intervindrà en l’envolvent de l’edifici, conservant l’aspecte exterior original.
  • Accessibilitat. A nivell d’accessibilitat i habitabilitat, es preveu la instal·lació d’un ascensor exterior per cadascuna de les escales dels edificis d’habitatges. Es proposen unitats d’ascensor totalment exteriors, amb passeres d’accés a cadascuna de les plantes d’habitatges.

Àmbit del projecte
La tria del barri Fortuny per impulsar aquest projecte de rehabilitació s’ha fet amb criteris tècnics. Entre altres, la configuració socioeconòmica del barri, el procés de deteriorament urbanístic i dels edificis residencials de la zona, la unitat arquitectònica del projecte urbà i l’encaix del barri amb els projectes de creixement de la ciutat cap al sud.

Es rehabilitaran deu blocs d’habitatges. Foto: Cedida

Igualment, la selecció dels blocs on intervenir també s’ha fet amb criteris tècnics. Al barri Fortuny, on hi ha 78 blocs residencials plurifamiliars, amb 646 habitatges. A partir de criteris com l’estat de conservació, la morfologia i tipologia dels blocs o del número de població resident, s’ha definit un Entorn Residencial de Rehabilitació Programada. Aquest inclou 10 blocs amb 88 habitatges, que és el punt de partida del projecte amb la previsió actual de finançament municipal i d’ajuts Next Generation, tot i que l’abast definitiu de l’actuació està encara per concretar.

Gestió del projecte
Donat el perfil socioeconòmic de la població del barri, per impulsar el projecte, l’Ajuntament actuarà com a agent rehabilitador. Com a tal, actua per delegació dels propietaris i assumirà el gruix de la despesa. Els propietaris participaran en una proporció molt reduïda del finançament, i en tot cas adaptada al perfil socioeconòmic de la població.

En aquest context, l’Ajuntament ja disposa de l’autorització dels propietaris dels habitatges per redactar els llibres d’edifici i els projectes tècnics de la rehabilitació. Amb els projectes a la mà, i disposant d’una nova autorització dels propietaris, es podrien encarregar les obres de rehabilitació, sempre condicionant l’abast definitiu al finançament disponible.

Origens del barri Forrtuny
El projecte ha de preservar i posar en valor els blocs del barri Fortuny com a conjunt reconeguts al Catàleg d’àmbits urbans de valor patrimonial de Reus dins del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic, Historicoartístic i Natural de Reus.

El barri Fortuny neix el 1955 per proporcionar habitatge de promoció social a la població de classe treballadora. Els estaments oficials de l’època (“Obra Sindical del Hogar”, el “Patronat Arce Ochotorena” i el “Patronato Local de la Vivienda”) van promoure un barri modèlic, un polígon de nova planta inspirat en els principis funcionals de l’arquitectura i l’urbanisme moderns, tot i que adaptats a les peculiaritats tecnològiques del moment.

El tipus edificat dominant és el bloc plurifamiliar de PB+3PP organitzat sobre una escala que dona servei a dos habitatges per replà, unitat bàsica que, per un simple mecanisme de repetició, genera blocs, tant lineals com articulats que conformen un valuós espai públic integrat per carrers i glorietes, variat, proporcionat i allunyat d’esquemes repetitius.

Pla d’Acció Municipal i Pla Local de l’Habitatge
El projecte està previst en el Pla d’Acció Municipal 2023-2027, el qual es fixa l’objectiu de “Promoure la rehabilitació d’habitatges i la regeneració urbana de diferents punts de la ciutat en clau d’accessibilitat i eficiència energètica, per tal de dignificar llars i barris” i es concreta en l’acció de “Promoure la regeneració urbana del barri Fortuny”.

Igualment, s’addiu al Pla Local d’Habitatge, el qual dona molt pes a la rehabilitació com estratègia política per a la millora tant de l’accés a l’habitatge com a la millora de la qualitat del parc d’habitatge. En aquest sentit, el pla defineix l’objectiu de “Rehabilitar i millorar l’estat del parc d’habitatges i de les persones que hi resideixen” i a les estratègies de “Desenvolupar una política activa de rehabilitació sobretot en els entorns de la ciutat més vulnerables i amb enfoc social”, de “Millorar l’accessibilitat dels habitatges per garantir una vida digne i independent al llarg del cicle vital” i de “Vetllar per la qualitat habitacional”.

Polítiques d’habitatge
El Govern de Reus ha fixat l’habitatge com una de les línies prioritàries de l’acció de govern, d’acord a les necessitats definides al Pla Local de l’Habitatge i als objectius, entre altres, de garantir l’accés a l’habitatge; prevenir la pèrdua de l’habitatge assegurant-ne la permanència; i rehabilitar i millorar el parc d’habitatges i de les persones que hi resideixen.

Aquesta prioritat es veu reflectida en la dotació de 2 milions d’euros que l’Ajuntament ha fet en el Pla d’Inversions 2024 destinada a polítiques d’habitatge. En paral·lel, l’Ajuntament té en marxa altres actuacions importants en l’àmbit de l’habitatge:

  • Mas Iglesias: L’Ajuntament (a través de Redessa) ha adjudicat la constitució d’un dret de superfície sobre la finca ubicada al carrer Jaume Vidal i Alcover, a la zona de Mas Iglesias, per destinar-la a la construcció, promoció i gestió d’habitatges de protecció oficial de lloguer a l’empresa Llogueralia Reus, SL. El solar té una superfície de 2.000m2 i una edificabilitat de 10.326m2, la qual cosa comporta que s’hi puguin construir un màxim de 132 habitatges d’HPO.
  • Hispània: El 21 de novembre van començar les obres del complex residencial, d’aparcament, d’equipament i d’urbanització exterior de la Hispània. Els projecte preveu la creació de 60 habitatges HPO (48 gestionats per l’Ajuntament, a través de Redessa i 12 de gestió privada) i 3 habitatges de renda lliure.
  • Barri del Carme: Al juliol, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la modificació urbanística que dona el tret de sortida al projecte de regeneració urbana, dotació d’habitatge protegit i construcció d’un aparcament públic i d’un Centre d’Atenció Primària. El projecte preveu la dotació i promoció d’habitatge social següent: 21 habitatges amb protecció oficial programats en coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, promoguts directament per l’Incasòl; i 6 habitatges amb protecció oficial promoguts, directa o indirectament, per l’Institut Català del Sòl.