.

Pujada general d’importos a Reus en 2024. El Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 27 d’octubre, el Pressupost del Grup Ajuntament de Reus per a l’exercici 2024, que ascendeix a 217.816.511 euros.

Uns pressupostos marcats per l’ampliació, millora i creació de nous serveis municipals, amb “un esforç inversor històric” i amb reducció de l’endeutament, subratlla l’equip de govern.

En la sessió plenària també s’han aprovat inicialment les modificacions d’ordenances fiscals per 2024. Unes ordenances definides per una política fiscal realista i amb criteris de progressivitat i de redistribució, amb l’increment de la partida bonificacions fiscals i mantenint les subvencions a famílies i entitats.

El resum del pressupost consolidat de l’Ajuntament de Reus per a l’exercici 2024 i la seva variació respecte el d’enguany és el següent:

Ajuntament de Reus: 148.982.115 euros (13,48%)
Organismes autònoms municipals: 10.100.212 euros (21,23%)
Empreses municipals 77.349.331 euros (10,16%)
Total pressupost consolidat: 217.816.511 euros (11,49%)
Millora de serveis i creació de nous
És un pressupost que millora de serveis infradotats i crea nous serveis fruit de l’escolta activa:

millores neteja viària i recollida de residus
millores a l’OAC
ampliació beques menjador
creació d’una brigada d’intervenció ràpida

Inversions

El pressupost de 2024 ve acompanyat d’un Pla d’Inversions del Grup Ajuntament dotat amb 25.316.171,28 euros. Es tracta del tercer esforç inversor més important des de 2010. El pla no concentra el pressupost en una única acció singular, sinó que és el resultat d’una visió àmplia i transversal. És un pla d’inversions diversificat que respon a algunes de les principals demandes de la ciutadania: millores en la via pública, neteja, seguretat o habitatge social.

Entre les principals inversions previstes hi ha el desenvolupament del projecte d’actuacions per a la renaturalització i la resiliència de la ciutat, RENATUReus, cofinançat amb ajuts Next Generation (1.839.689 euros); la construcció de l’estació de Bellissens i el pas de ciutat, en col·laboració amb el ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (1.238.992 euros); continuar la transformació en zona de vianants del carrer Ample i entorn, amb la fase que inclou la intervenció al propi carrer Ample i a la plaça de Pintor Fortuny (1.308.206 euros); la millora de la qualitat del parc d’habitatges de la ciutat amb la intervenció al barri Fortuny en el marc del projecte Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (1.388.690 euros); incrementar les places públiques d’educació 0-3, amb la nova Escola Bressol Municipal, que es construirà annexa a l’escola Eduard Toda (1.000.000 euros) o la construcció del pavelló del Molinet (850.000€), entre d’altres.

Reducció de l’endeutament

Aquest “esforç inversor històric” és compatible amb “una reducció de l’endeutament”. La previsió és tancar el 2024 amb un endeutament de 115.692.082 euros, el que representa una reducció de 3,86 milions en relació a tancament de 2023. Previsió de ràtio d’endeutament del 63,93%, per sota dels llindars legals.

Política fiscal

El context econòmic, l’augment continuat de la inflació, la congelació dels ingressos malgrat la conjuntura econòmica, l’obligació d’adaptar el preu al cost real dels serveis, junt amb la resta de necessitats de finançament detectades tenen una translació en l’expedient d’ordenances fiscals.

Les modificacions incloses a l’expedient d’ordenances fiscals són:

Taxa de la recollida domiciliària de residus: Increment del 14%, d’acord a l’obligació legal d’equilibri financer del servei. Exemple: Un habitatge de fins a 100m2, augmenta 1,63 euros al mes de mitjana.

Impost de Béns Immobles: Increment del 12,5%, d’acord a la necessitat d’actualització d’acord a l’IPC. Exemple: Un habitatge de fins a 100m2, augmenta 4,55 euros al mes de mitjana.

ICIO. S’incrementa el tipus impositiu del 2,75% al 4%

Taxa retirada vehicles via pública (grua). S’actualitzen les tarifes, fins el 54% amb el cost actual del servei per no repercutir-ho sobre el conjunt de la ciutadania.

Taxes serveis cementiri. S’actualitza un 10% per adequar-se a l’IPC.

Taxa de guals. S’actualitza en un 40%

Taxa aprofitament del sol i subsòl públic. S’actualitza un 10% per fer front a la pujada de l’IPC. Les terrasses s’incrementen un 40%. Això suposa que una terrassa a la plaça Mercadal de 20 m2, augmenta 21,35 euros al mes.

Recollida residus comercials. S’actualitza la tarifa d’acord amb el cost actual del servei (29%)

L’expedient d’ordenances es defineix per “una política fiscal amb sensibilitat social amb subvencions a l’import de les ordenances als col·lectius amb més vulnerabilitat”; i l’increment de la partida destinada a bonificacions fiscals a determinats col·lectius, fins als 1,8 milions d’euros i una baixada del 50% de la tarifa social de l’aigua per a les famílies més vulnerables.

 

/* JS para menú plegable móvil Divi */