.

Façana de l'edifici de la Savinosa

Façana de l’edifici de la Savinosa

La mesa de contractació i el comitè tècnic que assessora el procés de selecció de l’equip d’arquitectes encarregat de la redacció del projecte d’intervenció a la Savinosa han escoltat aquest dilluns les propostes dels cinc equips preseleccionats. La puntuació més elevada ha estat per l’equip FUSES-VIADER-MANSILLA-PEREA que serà proposat com adjudicatari, a l’espera de la valoració de tots els informes i que es resolgui el procés de licitació.

D’aquesta manera, el procés de selecció establert al conveni signat entre la Diputació de Tarragona i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya arriba a la recta final.

Els adjudicataris s’ocuparan de la redacció de l’estudi sobre els valors arquitectònics i patrimonials; la redacció de l’estudi urbanístic, mediambiental i paisatgístic per assignar nous usos i determinar l’edificabilitat; i la redacció de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal que incorpori les propostes i els estudis necessaris.

La proposta tècnica s’ha triat entre els projectes presentats per un total de cinc equips d’arquitectes, seguint els criteris del procés de licitació promogut per la Diputació i l’assessorament d’un comitè tècnic amb participació de la Diputació, de l’Ajuntament de Tarragona, de la Direcció General d’Urbanisme, de la Direcció General de Patrimoni Cultural i del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

El contracte fixa un termini inicial de 14 mesos per a la realització dels treballs tot i que preveu la necessitat d’adaptar-lo a l’estat de la tramitació de la modificació del planejament urbanístic davant d’altres administracions competents.

El pressupost de la licitació és de 60.000 euros (72.600 amb IVA inclòs). D’aquests, 47.500 (més el 21% de l’IVA) es pagaran al licitador adjudicatari com a honoraris del projecte i 3.125 (més el 21% de l’IVA) a cadascun dels equips convidats al procés de selecció en concepte de primes de participació.