.

Ajuntament de Roda de Berà.

Ajuntament de Roda de Berà.

El Ple de l’Ajuntament de Roda de Berà ha aprovat per majoria –amb els vots a favor dels membres del grup municipal de Convergència i Unió, de Ciutadans i del Partit dels Populars de Catalunya, i amb l’abstenció del Partit dels Socialistes de Catalunya-, un seguit de mesures dirigides a garantir el dret a l’habitatge digne i adequat al municipi. A conseqüència de la dramàtica situació que viuen moltes famílies, que degut a la crisi econòmica no poden fer front al pagament de les quotes hipotecàries o bé al lloguer del seu habitatge, es va acordar prendre les mesures necessàries per tal de garantir el dret a un habitatge digne. Aquestes mesures es prendran partint de l’anàlisi previ de la situació de l’habitatge al municipi i les condicions del context local, per tal d’adequar les propostes a les necessitats pròpies i singulars de Roda de Berà.

L’ordre del dia del ple d’ahir incloïa, també, una moció presentada pel Grup Municipal PSC-PM, per a la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses, que va ser rebutjada en ser massa generalista i poc precisa. Segons la proposta d’Alcaldia “la posada en pràctica d’unes mesures com les que es plantegen requereix una profunda reflexió prèvia, tant per la detecció de la problemàtica concreta en el municipi de Roda de Berà com respecte a les tècniques més efectives per fer-hi front”.

És aquest el motiu pel qual la moció va ser rebutjada, i la causa per la qual l’equip de Govern proposa realitzar una diagnosi prèvia sobre la problemàtica municipal en matèria d’habitatge. Els resultats permetran establir uns objectius molt concrets i unes estratègies que conduiran a la realització i posterior aprovació d’un Pla Municipal d’Habitatge, segons va afirmar Frederic Royuela, portaveu de l’equip de Govern. En aquesta reflexió, segons confirma la proposta aprovada, “han de participar, a banda dels partits polítics, altres agents socials representatius de la societat a la que es pretén afavorir amb aquestes mesures, així com dels sectors afectats”. Per aquest motiu la proposta d’Alcaldia inclou la creació d’una comissió integrada per representants dels diferents grups municipals, així com per representants dels sectors afectats i de la societat civil, com ara la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, per tal de planificar i dur a terme actuacions adaptades en matèria d’habitatge adequades a les característiques i a les necessitats concretes del municipi de Roda de Berà.

La proposta preveu també sol·licitar un informe als serveis municipals implicats com són Serveis Socials, el departament de Joventut de l’Ajuntament i l’Oficina Comarcal d’Habitatge, per tal de detectar les necessitats i problemàtiques existents al terme municipal.

El Pla Municipal d’Habitatge seria una eina estratègica per planificar i programar en matèria d’habitatge, basant-se, però, no en el context de Catalunya o de l’Estat espanyol, sinó d’acord a la realitat concreta de Roda de Berà. “Som una corporació local i ens hem de cenyir a la nostra realitat, dins de les nostres característiques i possibilitats”, va sentenciar Frederic Royuela. “Valorem molt positivament la moció presentada pel PSC, i la compartim ideològicament, però creiem que la forma en què està plantejada no és la correcta, és massa generalista i no veiem com podria encaixar en la realitat del nostre municipi. L’equip de Govern comparteix plenament la preocupació per la problemàtica que dóna lloc a la moció, i considera que efectivament cal que des de les administracions públiques s’actuï al respecte oferint la màxima protecció socials als ciutadans en situacions més desfavorides. És per això que presentem una proposta de treball, per començar a prendre mesures que realment puguin ajudar a les famílies del municipi”.

Aposta per les polítiques socials

A partir de la proposta de l’equip de Govern aprovada ahir s’adoptaran una sèrie de mesures concretes en matèria d’habitatge. Cal destacar, però, que una de les prioritats de l’equip de Govern Municipal, des de la seva arribada al Consistori, ha estat la posada en marxa de diverses polítiques socials, entre elles la creació d’habitatges de lloguer social.

Al maig de 2012 es va obrir el procés per adjudicar quatre pisos de lloguer amb protecció oficial que l’Ajuntament va posar a disposició de la ciutadania. Els pisos es van adjudicar d’acord a un barem de puntuació en funció de les necessitats, les característiques i les circumstàncies personals i familiars. Es van establir preus socials, menys de 200 euros, que s’adaptaven a la realitat socioeconòmica de les famílies més necessitades.

L’alcalde, Pere Compte, va assegurar que es continuarà treballant en aquesta direcció per tal de facilitar l’accés a l’habitatge als sectors de població més vulnerables i que es poden trobar en risc d’exclusió social, amb altres habitatges socials, de titularitat municipal, i que en un futur proper l’Ajuntament podria adjudicar-los mitjançant un procés similar al que ja es va dur a terme amb els habitatges de protecció oficial ubicats a La Barquera.

El pressupost de 2014, que va ser aprovat pel Ple al gener, preveu una partida de 30.000 euros com a fons de rescat per ajudar a pagar factures de serveis a famílies que ho necessitin amb caràcter d’urgència, i garantir que cap família es quedi sense els subministres bàsics d’aigua, llum o gas. Aquesta mesura ja es va dur a terme al 2013, dins la partida de Serveis Socials, tot i que el pressupost no preveia una d’específica.