.

El sistema democràtic es basa en la participació dels ciutadans en els assumptes públics. És cert que amb l’acte de votar escollim uns representants que estan legitimats a governar en el nostre nom però, cada dia més, governants i governats procurem noves fórmules per incentivar la participació i l’acostament a les decisions del governant amb els desitjos, opinions o criteris del governat.

Begoña Floria és portaveu del GM del PSC i de l'equip de govern de l'Ajuntament

En aquesta línia s’emmarca la moció que el grup municipal del PSC hem preparat per a que sigui debatuda i aprovada en el ple municipal. Des de l’arribada de la democràcia, han estat vàries les fórmules que s’han anat desenvolupant per a que els ciutadans i ciutadanes de Tarragona participin i facin arribar la seva opinió a l’ajuntament.

Existeixen diversos òrgans de representació i, d’una manera o d’una altra més o menys reglamentària, fan arribar la seva opinió. En el seu dia va resultar fonamental la creació de les associacions de veïns, com a entitats aglutinadores del pensament comunitari d’un barri, després elevat als òrgans de govern. Fins i tot la creació d’una conselleria específica que canalitza la relació amb associacions de veïns i entitats.

D’una altra banda, disposar d’un intens teixit associatiu també serveix per estructurar aquesta participació. I en aquest sentit cal preguntar-se: És suficient tot això? La resposta és clara: en termes de participació, mai no és suficient perquè, com més n’hi hagi i més la promovem, millor.

Malauradament, Tarragona és una ciutat disseminada, amb barris aïllats, amb ciutadans que pateixen diferents problemàtiques en funció del seu barri i, fins i tot, amb diferent nivell econòmic, la qual cosa obliga que les polítiques municipals siguin molt sensibles a aquesta realitat diversa.

En aquest sentit, el govern Ballesteros ha creat la figura del regidor de barri, amb el desig de poder percebre millor i arribar a un major coneixement i proximitat amb els problemes de les diferents zones i barris de la nostra ciutat. Però tampoc així és suficient. Cal avançar més, i cal fer-ho amb criteri i sentit comú.

La llei ja preveu mecanismes per a fer això possible, amb la creació dels òrgans de gestió descentralitzada. Però en alguns casos de la ciutat de Tarragona, aquests òrgans són de difícil aplicació, mentre que en altres és impossible.

Vol dir això que hem d’arxivar l’assumpte i oblidar-lo en un calaix? En absolut. Entenem que cal avançar i per això hem fet una proposta que esperem que obtingui l’aprovació del ple municipal, per a que govern i entitats veïnals puguin començar a treballar junts en la proposta que, en tots i cadascun dels barris de la ciutat, pugui ser constituït un òrgan descentralitzat que facilitat l’accés del ciutadà a la gestió i li permeti participar-ne.

En cas d’aprovar-se aquest projecte, la taula començarà a treballar amb les associacions de veïns i entitats que tinguin alguna cosa a dir-hi, per veure si la seva aplicació és d’interès general i, també, si l’entrada en funcionament d’aquests òrgans de participació a cada barri és econòmicament sostenible.

Begoña Floria Eseberri

Portaveu del grup municipal del PSC i de l’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona