.

.

TOTS 21


Imatge d'una alumne durant un examern

Un total de 5.552 alumnes a la demarcació de Tarragona i 64.271 de Catalunya s’examinaran aquest dimecres i dijous de les proves d’avaluació de 4t d’ESO. Aquest prova, que es fa per tercer any consecutiu, permet avaluar el grau d’assoliment de les competències bàsiques al final de l’etapa obligatòria en llengua catalana, castellà, primera llengua estrangera i matemàtiques.

Setanta sis alumnes de la Val d’Aran també s’examinaran d’aranès. Els alumnes que se sotmetran a examen pertanyen a un total de 1.030 centres educatius, 523 de titularitat pública i 507 concertats i privats, que coneixeran els seus resultats a partir del 24 de març. Un total de 2.193 aplicadors i 1.205 correctors s’encarregaran de vetllar pel correcte funcionament del procés.

El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu s’encarrega de dissenyar i aplicar la prova, en col·laboració amb la Inspecció educativa. En aquesta edició, s’han programat 60 comissions que en duran a terme la gestió i la correcció.

Aquest dimecres, els alumnes realitzaran les proves de competència en llengua catalana, matemàtiques i aranès. Aquesta última prova la faran 76 alumnes de la Val d’Aran. I dijous, s’avaluaran de les competències en llengua castellana i llengua estrangera. Pel que fa a aquesta última, la gran majoria, 63.963 alumnes, s’examinaran d’anglès, mentre que 371 ho faran de francès.

Aquestes proves es tindran en compte a l’hora d’avaluar si l’alumne ha aconseguit o no assolir les competències i objectius de l’etapa, però no marquen la superació o no d’aquesta. Els resultats formen part del conjunt d’informacions i proves que el professorat de cada centre disposa per valorar l’informe acadèmic del seu alumnat.

En la prova de competència en català, castellà i aranès, hi haurà dos textos per avaluar la comprensió lectora i una redacció per avaluar l’expressió escrita. Es valorarà, entre d’altres aspectes, si l’alumnat comprèn el que llegeix, si s’expressa amb claredat, el vocabulari que empra o l’adequació i coherència en la redacció.

Mentrestant, en la prova de matemàtiques s’inclouran exercicis de numeració i càlcul, de relacions i canvi, d’espai, forma i mesura, i d’estadística i atzar. L’objectiu és que l’alumnat pugui resoldre problemes semblants als que es troba durant la vida quotidiana.

Per serveis territorials, del total d’alumnes de 4t d’ESO que a partir de demà s’enfronten a les proves, 12.303 formen part del Consorci d’Educació de Barcelona; 6.882 formen part del Baix Llobregat; 7.349 són de Barcelona comarques; 4.508 de la Catalunya Central; 6.814 pertanyen als serveis territorials de Girona; 3.357 de Lleida; 7.318 al Maresme i Vallès Oriental; 5.552 a Tarragona; 1.611 a les Terres de l’Ebre i 8.577 al Vallès Occidental.