.

Els contribuents amb dret a devolució han rebut 1.300 euros de mitjana. En el cas de les dones, la devolució mitjana aconsegueix els 2.012 euros i en els homes els 470 euros

Els contribuents amb dret a devolució han rebut 1.300 euros de mitjana. En el cas de les dones, la devolució mitjana aconsegueix els 2.012 euros i en els homes els 470 euros

Un total d’11.425 mares i pares de Tarragona han rebut fins avui la devolució de l’IRPF vinculada amb els permisos de maternitat i paternitat gaudits entre 2014 i 2017. La suma de les quantitats (devolució més interessos) reintegrades a aquestes persones, arran de la sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre que va declarar exemptes les prestacions públiques per maternitat de la Seguretat Social, supera els 14 milions d’euros (14.535.456)

A Catalunya, la xifra ascendeix a 131.582 contribuents per un import de 185 milions d’euros (185.501.443). El conjunt d’Espanya, són 563.000 mares i pares els que han rebut la devolució de l’IRPF i l’import retornat supera els 733 milions d’euros.

Aquestes xifres no són definitives, atès que els contribuents continuen presentant sol·licituds. De fet, en les últimes set setmanes s’han rebut prop de 180.000 sol·licituds de devolució. Addicionalment, existeix tota una sèrie de supòsits complexos que requereixen un major temps de comprovació prèvia abans de resoldre positivament o negativament una sol·licitud, entre els quals calen destacar les sol·licituds duplicades, també aquelles en les quals consta un compte bancari incorrecte o no consta compte, i casos de declaracions que ja van ser en el seu moment objecte d’una comprovació.

Els casos complicats poden venir tant de la complexitat de la situació tributària del sol·licitant, com de la mateixa declaració presentada en el seu moment, ja que la determinació de la quantitat concreta que deu ser objecte de devolució exigeix un recalcul de tota la declaració i, per tant, afecta aspectes tan diversos com les rendes exemptes i no exemptes, les reduccions, modalitat de declaració, etc.

En aquests moments, sobre un total d’1.021.000 sol·licitants, s’ha resolt la sol·licitud de 733.000 i, sobre aquests últims, ha correspost practicar devolució a 563.000 contribuents, la qual cosa suposa el 76,8% de tots aquells amb sol·licitud resolta. Cal tenir en compte que no totes les sol·licituds generen un dret de devolució en la mesura en què hi ha contribuents que no han sofert retenció o no han abonat quotes en l’IRPF per partir de nivells baixos de renda. Els contribuents amb dret a devolució han rebut 1.300 euros de mitjana. En concret, les dones han rebut de mitjana 2.012 euros i els homes 470 euros.

Pel que respecta a les retencions practicades en 2018, es recorda que els contribuents no han de realitzar cap tràmit, atès que la seva declaració de la Renda d’aquest any, que es presenta a partir del pròxim 2 d’abril, ja incorporarà les prestacions com a exemptes i les retencions suportades seran deduïbles. En tot cas, com qualsevol altra dada fiscal que ofereix l’Agència Tributària, es recomana la seva revisió per part del contribuent abans de presentar la declaració.

Quant al procés de devolucions a empleats públics, habilitat pel Reial decret llei de finals de desembre, està pendent que l’Agència Tributària vagi rebent tota la informació de part de les diferents administracions públiques pagadores i s’espera poder obrir-ho en pròximes dates.