.

Façana de l’ajuntament de Torredembarra.

En relació a les informacions publicades al mensual torrenc ‘el Mònic’ sobre la concessió a la Comunitat de Propietaris de l’edifici Monteixo, ubicat al passeig de Rafel Campalans 4 de Torredembarra, de llicència d’ús comú especial del domini públic local de l’espai annex a l’edificació, concretament de 6,90 m2 pel pas de minusvàlids d’accés a l’edifici, i a la posterior llicència d’obres, i també vist l’informe del secretari municipal, l’equip de govern de l’Ajuntament de Torredembarra ha fet públic un comunicat que reproduïm íntegrament i que acusa l’editor del mitjà de perseguir “interessos polítics (cal recordar que l’editor d’aquest mitjà és president del partit polític Avui Democràcia a l’oposició) i econòmics”:

  • L’article inclou un seguit de falsedats, la primera en el titular: “L’alcalde cedeix part d’una zona verda a uns apartaments…”. No s’ha produït cap cessió ni transmissió de l’espai públic, ni s’ha conferit cap dret edificatori sobre el mateix, coses aquestes legalment impossibles, atès el caràcter demanial de l’espai, tal com recull l’informe del secretari municipal.

 

  • El que sí s’ha produït és la concessió d’una llicència, que és un acte de caràcter reglat i no discrecional, que té com a objecte l’ús comú especial del domini públic local de l’espai annex a l’edificació, concretament de 6,90 m2 pel pas de minusvàlids d’accés a l’edifici.

 

  • El secretari municipal també determina en el seu informe que vist l’expedient i els informes existents en aquest, no hi havia cap impediment per a l’atorgament de la llicència i, per tant, s’havia d’atorgar.

 

  • Cal recordar que sobre la mateixa qüestió ja s’havia dictat un altre decret l’any 2012, però en haver-se detectat un seguit de mancances quan es va sol·licitar la llicència d’obres (no es definia la superfície del domini públic afectat, ni la duració de la llicència) es va haver de complementar la llicència ja concedida l’any 2012 amb el Decret  413 de 2 de març de 2016.

 

  • Sí és cert, però, que tal com s’explica en l’informe jurídic emès pel secretari en data 7 de març de 2018, l’alcalde s’hagués hagut d’abstenir en la firma del decret per raons de parentiu, cosa que no va fer en no tenir-ho en compte en el moment de la signatura, pensant que no estava en risc l’objectivitat, ni li reportava benefici o avantatge personal, ja que a més es tractava d’un decret sense marge per a la discrecionalitat política, ja que la decisió estava basada en informes tècnics d’acord amb la normativa.

 

  • Tot i aquest error, l’acte administratiu de concessió de la llicència d’ús comú especial del domini públic local no ha quedat invalidat perquè no s’ha observat per part del secretari municipal l’existència de nul•litat de ple dret, sinó d’anul·labilitat. És per aquest motiu que s’ha procedit a la convalidació del Decret per part del primer tinent d’alcalde, que és la persona que signa quan l’alcalde no pot exercir el seu càrrec, seguint les consideracions per raons de seguretat jurídica expressades pel secretari municipal.

 

  • Per tot l’exposat, l’equip de govern considera que ‘el Mònic’, perseguint interessos polítics (cal recordar que l’editor d’aquest mitjà és president del partit polític Avui Democràcia a l’oposició) i econòmics (veure pàgines 14 i 15 de l’edició d’aquest mes de març), ha volgut utilitzar un error totalment reparable des del punt de vista administratiu per vestir-lo d’escàndol polític i fer dures acusacions contra l’alcalde i els tècnics municipals amb frases com “…una polèmica que presenta tints d’una presumpta prevaricació i tracte de favor que podria afectar l’alcalde, Eduard Rovira, i a part de l’equip tècnic de l’Ajuntament de Torredembarra”.

 

  • També deploren que aquesta informació, que qualifiquen de parcial i manipulada, se sumi a tot un degoteig d’altres informacions que s’han anat publicant en diferents mitjans, ja sigui a partir de filtracions també parcials i interessades o de relats construïts a mida d’interessos polítics o laborals, que busquen el trencament de l’equip de govern. En aquest sentit, l’equip de govern reitera el seu compromís per mantenir l’estabilitat a l’Ajuntament de Torredembarra.