.

.

TOTS 21

El secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, i la rectora de la URV, María José Figueras, han signat avui un acord marc de col·laboració. Foto: Territori i Sostenibilitat

El secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, i la rectora de la Universitat Rovira i Virgili (URV), María José Figueras, han signat avui un acord marc de col·laboració, amb una vigència de quatre anys prorrogables, per col·laborar en l’elaboració del Pla director urbanístic (PDU) metropolità del Camp de Tarragona.

La Comissió de territori de Catalunya va autoritzar, el juliol de 2020, al Departament de Territori i Sostenibilitat a iniciar els treballs de redacció d’aquest nou instrument de planejament urbanístic. La voluntat de comptar amb un Pla director per al nucli central tarragoní respon al reconeixement de la realitat d’un sistema funcional de caràcter supramunicipal, amb un alt grau d’integració socioeconòmica entre municipis, i que cal articular amb visió metropolitana.

El PDU metropolità de Tarragona donarà directrius per planificar i gestionar de manera ordenada les dinàmiques urbanes residencials i d’activitats, com també potenciar els espais verds en l’entorn del continu urbà del Camp de Tarragona i vetllarà pel bon encaix de les infraestructures de comunicacions presents i futures.

A més del de Tarragona, el Departament treballa en la redacció d’un Pla similar per a la conurbació de Girona. Aquests plans suposen el reconeixement de l’existència, més enllà de l’entorn de Barcelona, d’uns sistemes metropolitans la configuració i planificació dels quals són un repte de país. La redacció d’aquests plans compta sempre amb el consens i la participació dels ajuntaments afectats.

La Universitat Rovira i Virgili és una institució bàsica del Camp de Tarragona, assentada i consolidada les darreres dècades. Aglutina un teixit de facultats i escoles tècniques superiors en un campus extens i estès, on des de la localitat s’imparteixen les matèries d’aplicació sobre els continguts del Pla director. A més, té obertes línies de recerca vinculades com són la mobilitat, infraestructures, urbanisme, medi ambient, canvi climàtic, risc natural i tecnològic, patrimoni i arqueologia, agricultura, paisatge, salut, demografia, habitatge, comerç i indústria.

És per això que el Departament de TES proposa un conveni de col·laboració a la Universitat pel qual es pugui fer transferència del coneixement impartit i de recerca en matèries relacionades amb els continguts del Pla director. La universitat, per tant, donarà suport acadèmic, científic, i tècnic al Departament durant quatre anys, prorrogables fins que finalitzi la redacció del Pla. A banda d’aquest acord marc, es preveu la signatura d’aquells acords de col·laboració específics que siguin necessaris.

Una ordenació metropolitana comú

L’àmbit del PDU comprèn els municipis de Reus, a la comarca del Baix Camp, i de Constantí, La Canonja, Salou, Tarragona, i Vila-seca, a la comarca del Tarragonès. L’objectiu és determinar una ordenació racional, eficient, compartida i de consens d’àmbit metropolità, sobre la qual es materialitzin les dinàmiques econòmiques i socials sostenibles dels municipis de l’àrea directa i de la zona d’influència. El document haurà de ser coherent amb les determinacions del Pla territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT).

A més del desenvolupament sostenible dels quinze criteris del Programa de Planejament Territorial de Catalunya, ha de procurar per la preservació dels espais oberts, davant el consum d’aquests espais per a destinar-los a noves extensions urbanes, i ha de prioritzar la reforma dels assentaments urbans i la rehabilitació dels edificis existents sobre la nova extensió urbana. El Pla té una funció estratègica i estructuradora del territori, mitjançant les metodologies de l’urbanisme per tal de coordinar l’ordenació física d’aquesta àrea intermunicipal.

Noves adhesions a l’Agenda Urbana de Catalunya

D’altra banda, el secretari Serra ha presidit la signatura de l’adhesió dels municipis de Reus i el Vendrell a la Declaració per una Agenda urbana de Catalunya. Així, s’eleven a 21 els municipis que donen suport a la redacció d’aquest full de ruta per al desenvolupament sostenible de les àrees urbanes, entre els quals hi figuren les quatre capitals de província. A la demarcació tarragonina ja s’havien adherit anteriorment Tarragona, Tortosa i Valls.

L’Agenda urbana de Catalunya deriva de la Nova Agenda Urbana aprovada el 2016 durant la cimera d’ONU-Hàbitat a Quito (Equador). Recollint els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la Nova Agenda Urbana vol guiar la transformació de les àrees urbanes els propers 30 anys seguint criteris de resiliència, sostenibilitat ambiental, social i econòmica, i adaptació al canvi climàtic. El Govern català es va comprometre amb ONU-Hàbitat a impulsar la redacció d‘un instrument similar adaptat als reptes i a la situació concreta de Catalunya.

Així, el 2018 es va constituir l’Assemblea Urbana de Catalunya, un organisme col·legiat amb representants de més de 60 institucions de tots els nivells de govern, universitats, sindicats, entitats socials, empresarials i econòmiques encarregat de redactar l’Agenda urbana. Tots els membres van signar la Declaració per una Agenda urbana de Catalunya, que resumeix els objectius i els reptes als què haurà de donar resposta el document. Des de llavors, un total de 40 entitats més s’hi ha adherit, inclosos els 21 ajuntaments.

Tots els municipis tindran un paper actiu en la redacció dels continguts de l’Agenda urbana de Catalunya, amb la participació de tècnics i responsables municipals en els diversos grups de treball que han d’abordar els sis eixos temàtics que la conformen: salut, benestar, qualitat urbana, prosperitat, canvi climàtic i bon govern. La redacció de l’Agenda urbana de Catalunya es durà a  terme al llarg de 2021 i es preveu que el document final pugui ser validat a principis de 2022.

Redacció