.

L’àrea d’Hisenda de l’Ajuntament i el servei de cobraments de BASE de la Diputació de Tarragona han engegat un nou sistema de cobrament dels impostos municipals que permetrà, a partir de 2018, agrupar-los en un compte únic i realitzar un pagament fraccionat sense interessos al llarg de nou mensualitats, entre els mesos de febrer i octubre.

El compte únic no tindrà cap cost per als ciutadans i els permetrà tenir un major control dels seus pagaments, rebre informació detallada del total, dels venciments previstos o de l’import de cadascun dels fraccionaments.

Cada contribuent podrà decidir quins tributs li interessa agrupar, encara que es tracti d’obligacions emeses des de diferents ajuntaments. S’inclouen tots els impostos municipals, a excepció de la taxa de l’aigua: l’impost sobre béns immobles (IBI), l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), així com les taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu com guals, recollida d’escombraries, etc.

L’alcalde Pere Virgili s’ha mostrat molt satisfet atès que aquest projecte era una de les promeses electorals dels últims comicis, “una lluita que hem mantingut fins ara per tal de poder facilitar a les famílies el compliment de les seves obligacions fiscals i que decideixin si volen pagar una mateixa quantitat durant nou mesos de forma més còmoda i lliure d’interessos. D’aquesta forma sabran quant paguen cada mes, i alleugerirem la pressió fiscal per que els rebuts no es concentrin en dos o tres grans pagaments a l’any com fins ara succeïa, sense que hagin de pagar ni un euro de més”, ha assegurat.

Les persones interessades en sol·licitar aquest nou servei de cara als impostos del proper exercici 2018 poden fer-ho abans del 31 de desembre per via telemàtica al web de BASE, www.base.cat, o a l’oficina de Roda de Berà ubicada al carrer Vendrell, 29. Allà, a més a més, si ho desitgen, podran comprovar mitjançant una simulació com quedaria cadascuna de les quotes. Per a més informació també poden adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

Requisits

Els interessats hauran de complir els següents requisits: l’import mínim del total de rebuts haurà de ser superior a 300 euros; no tenir deute pendent en període executiu, llevat que aquest deute estigui fraccionat, ajornat, suspès o en proposta de baixa; el sol·licitant ha de ser el subjecte passiu dels rebuts a incloure en l’expedient de Pagament Personalitzat; i el titular del compte únic ha de ser necessàriament el mateix obligat tributari.