.

Ajuntament Vilallonga del Camp

Ajuntament Vilallonga del Camp

En l’últim el Ple extraordinari de l’Ajuntament de Vilallonga del Camp es va aprovar inicialment, per unanimitat de tots els seus membres presents, el pressupost municipal per a l’exercici 2014.

El pressupost de l’Ajuntament de Vilallonga del Camp per al 2014 presenta superàvit pressupostari i ascendeix a la quantitat de 2.456.167,26 euros d’Ingressos i 2.454.283,30 euros de despesa. Ajustant-se així al principi d’estabilitat pressupostària, entesa per als ens locals com a una posició d’equilibri o superàvit pressupostari. En el pressupost elaborat s’ha fet un esforç per no incrementar la càrrega impositiva dels tributs municipals i no rebaixar partides essencials en els difícils temps que vivim, com les de Serveis Socials.

La novetat bàsica en aquest pressupost, respecte els anteriors, la trobem en el fet que després que s’aprovés la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera tots els Ajuntaments han de validar els seus pressupostos complint tres objectius de control: la regla de la despesa, la regla de l’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament.

Els pressupostos aprovats a Vilallonga del Camp compleixen amb els objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i l’objectiu del deute, d’acord amb els termes establerts en la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera . El percentatge de deute viu a 31 de desembre del 2014, del 70,07 % dels ingressos corrents, es situa molt per sota del límit màxim d’endeutament permès , que pel RD 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic estableix en el 75 %.

/* JS para menú plegable móvil Divi */