.

Imatge d'unes escombraries

Contenidors soterrats de Tarragona

En data 13 d’agost s’ha reclamat a l’empresa NORDVERD, que du a terme la recollida i transport dels residus de Torredembarra, que retorni a la freqüència de recollida diària de les fraccions de rebuig (contenidor gris) i matèria orgànica (contenidor marró), per tal de donar solució a les nombroses queixes de la ciutadania en allò que fa referència al mal olor que desprenen els contenidors i el desbordament de brossa en aquests moments en que el municipi està en la seva màxima ocupació.

Des de fa pràcticament un any i mig, la recollida de la fracció rebuig va passar de diària a cada dos dies en algunes zones del municipi, en concret aquelles que es troben a la perifèria del centre de la vila on la recollida es fa amb contenidors de vorera. Pel que fa a la fracció orgànica (FORM) la recollida va passar de diària a dos dies per setmana els mesos d’hivern i a 3,5 dies per setmana entre l’1 de juny i el 30 de setembre.

A més de les olors provocades per l’acumulació de brossa en els contenidors sense recollir, agreujada per l’elevació de les temperatures, cal afegir que la matèria orgànica neta, la del contenidor marró ben seleccionada, perd una part molt important del seu pes i això representa una pèrdua d’aportació econòmica per al municipi en concepte de cànon de l’Agència de Residus per pes i transport.

Segons Eduard Rovira, regidor de Medi Ambient i Platges, aquesta reclamació no fa més que retornar a les condicions inicials del contracte, que contemplava una freqüència de recollides que havia de donar sortida a l’increment de població que Torredembarra experimenta en els períodes estivals.

Durant els propers mesos, un cop acabat l’estiu, es duran a terme les accions necessàries per tal que el servei respongui a les necessitats de la ciutadania i comerços de Torredembarra. Segons Eduard Rovira, una de les reclamacions ha estat, també, que la recollida porta a porta es dugui a terme amb el vehicle elèctric contemplat en el contracte per evitar els sorolls i emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera durant el servei de recollida en el nucli antic.

Cal tenir present que el reciclatge, segons Rovira, pot ser una font d’ingressos que pot ajudar a resoldre les problemàtiques associades a la crisi actual, com la pobresa energètica, raó per la qual en els propers mesos es duran a terme tots els esforços necessaris per tal que la recollida selectiva de residus pugui esdevenir un actiu addicional per combatre la crisi econòmica de les famílies més necessitades.