.

El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire. Foto: Govern

El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire, ha anunciat aquest dimarts a Vilanova i la Geltrú (Garraf) l’atorgament de 21,7 milions d’euros a 74 ens locals per fomentar la recollida selectiva dels residus municipals, inclosos més de 300.000 euros per a productors, com Mercabarna, o activitats de compostatge en empreses i càmpings. A Tarragona i les Terres de l’Ebre es destinaran 3 milions d’euros en ajuts per a 8 ens locals:

Aquests ajuts s’inscriuen en la convocatòria 2021 de foment de la recollida selectiva de l’ARC, i en aquesta ocasió excepcionalment els fons procedeixen de la Unió Europea, de la línia Next Generation. Són unes subvencions destinades a projectes de recollida selectiva de biorresidus (fracció orgànica i fracció vegetal), projectes d’autocompostatge, recollida selectiva d’olis vegetals usats, i recollida selectiva de residus tèxtils, que permetran implantar sistemes eficients de recollida selectiva, principalment de la fracció orgànica, clau per a l’increment de la recollida selectiva a Catalunya i per al compliment dels objectius europeus de reciclatge.

Els projectes finançats inclouen els següents elements: limitació de la freqüència aportació de la fracció resta, limitació o tancament de la fracció orgànica, recollida individualitzada de la fracció orgànica a grans productors i canals per a la comunicació bidireccional i transparència d’informació entre els ens locals i els usuaris del servei de recollida, prioritzant els projectes que preveuen la implantació de sistemes de taxa justa.

Malgrat disposar del pressupost més elevat que mai, els 22 milions d’euros no han permès finançar tots els projectes. Per aquells ens locals que no han rebut finançament, Peraire ha anunciat que hi haurà una nova oportunitat de rebre’n durant aquest any, atès que es preveu disposar d’uns 10 milions d’euros addicionals, que permetran complementar el finançament dels projectes que aquesta vegada no s’han pogut incloure per manca de disponibilitat pressupostària.

Sistemes eficients de recollida

L’avantprojecte de Llei de residus i recursos de Catalunya, que aviat estarà a informació pública, pretén impulsar un nou sistema productiu basat en l’economia circular, que garanteixi l´ús racional dels recursos i prioritzi els productes i sistemes de reciclatge i reutilització. Per arribar a aquests objectius, cal implicar tots els sectors de la societat per implantar les estratègies de prevenció de residus, recollida selectiva per a permetre un reciclatge de qualitat i ús eficient dels recursos. Les mesures que s’adoptin hauran de ser coherents amb les estratègies de lluita contra el canvi climàtic i de residu zero.

Per això, es definiran dos aspectes clau en la nova llei: Els ens locals hauran d’optar per sistemes de recollida selectiva d’alta eficiència (recollida porta a porta o sistema de contenidors tancats), i  hauran d’aplicar la taxa justa com a mecanisme econòmic i fiscal que incentivi la prevenció i la correcta separació en origen i participació en la recollida selectiva dels residus als usuaris als quals presta el servei.

Les taxes justes, pagament per generació o la bonificació per participació, són sistemes que adapten l’import de la taxa al comportament dels usuaris i permeten incrementar els resultats de la recollida selectiva fins a nivells propers al 90%.

Porta a porta i contenidors tancats

El model porta a porta té una llarga  trajectòria a Catalunya. Va néixer l’any 2.000 als municipis de Tiana, Tona i Riudecanyes. Actualment es continua estenent. Hi ha uns 270 municipis amb aquest model de recollida i es preveu que us 110 altres municipis l’implantin properament.

La recollida porta a porta proporciona resultats de recollida selectiva molt elevats, d’entre el 60 i el 90%. A més, aconsegueix un augment de la recollida de la fracció orgànica, peça clau dels residus municipals, la millora de la qualitat de la fracció orgànica i una petjada de carboni molt inferior al sistema tradicional de contenidors a la via pública.

El dels contenidors tancats és un model que està començant a implantar-se a Catalunya, de forma combinada amb el porta a porta, i permet també la identificació dels usuaris, clau per a la coresponsabilitat i l’aplicació de taxes justes.

Redacció