.

Una infermera camina per la sala d’espera en un CAP. Foto: ACN

El Departament de Salut ha decretat els serveis mínims per la vaga d’infermeria que ha començat avui, 12 de desembre, i les diferents vagues del personal dels centres d’atenció primària i hospitalària de l’àmbit del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) convocades per diferents sindicats en diferents dies: el 12, 13, 15 i 20 de desembre. Els serveis essencials són els següents:

L’assistència als centres i establiments de l’àmbit del SISCAT ha de garantir:

1.     El normal funcionament del servei d’urgències, tant l’atenció de malalts externs com l’atenció dels malalts ingressats a les unitats d’observació d’urgències.

2.     El normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d’unitats especials d’urgència vital.

3.     S’han de garantir els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital i, en altres situacions, a criteri del facultatiu que atengui el malalt.

4.     S’haurà d’atendre l’activitat quirúrgica inajornable.

5.     Mentre estigui ingressat, tot malalt haurà de ser respectat en el seu dret a ser atès.

6.     En els centres d’assistència extrahospitalària, es garantirà l’assistència urgent durant l’horari habitual de cada centre. Aquest servei es prestarà amb un 25% de la plantilla, tot i que quan es garanteixi amb un dispositiu assistencial unipersonal s’haurà de considerar aquesta situació com a mínim i es prestarà amb l’assistència normal pròpia dels serveis especials i ordinaris i altres dispositius d’atenció continuada, excepte en els centres de salut mental, en els quals els serveis mínims garantiran la presència de dos professionals com a mínim, previ informe tècnic justificatiu per part de la direcció del centre de salut mental.

7.     S’ha de garantir el normal funcionament del circuit assistencial COVID-19.

8.     El servei de neteja mantindrà l’activitat normal en les àrees d’alt risc.

9.     El servei d’hoteleria ha de garantir el menjar de tots els malalts ingressats.

10. Els serveis de neteja i d’hoteleria han de quedar garantits.

11. Transport sanitari: s’haurà de garantir el servei per atendre totes les urgències sanitàries de qualsevol tipologia i requeriment, per tractaments oncològics, de diàlisi i d’oxigenoteràpia. Igualment, s’haurà de garantir el servei per a la realització de proves que siguin urgents a criteri del facultatiu.

El trasllat de pacients donats d’alta al servei d’urgències, que necessitin, segons criteri facultatiu, la utilització del transport sanitari per abandonar les dependències assistencials.

12. S’haurà de garantir el normal funcionament del servei de coordinació d’urgències i els sistemes d’emergències mèdiques.

13. La resta de serveis no previstos en els apartats anteriors funcionaran amb el mateix règim que en un dia festiu, exceptuant aquells centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, en que passarà a ser del 50% (en situació de nombre imparell s’arrodonirà el personal de servei sempre per excés).

En l’assistència sanitària en els centres i establiments privats dedicats a l’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques que no formin part del SISCAT: s’estableixen els mateixos serveis mínims que en l’apartat anterior, llevat de l’establert al punt 6.

Seguiment de la vaga d’infermers/es SISCAT i professionals ICS

Amb un 62% de les entitats proveïdores reportades, fins a les 12.00 hores del migdia el seguiment ha estat d’un 0,5% en el torn de nit, i d’un 9% en el torn de matí.

 

/* JS para menú plegable móvil Divi */