.

El director de l’ARC i el delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, durant la presentació de les dades. Foto: Cedida

El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire i Soler, ha presentat aquest dimarts a la Delegació Territorial del Govern a Tarragona el balanç de la gestió dels residus municipals a la vegueria de Tarragona, corresponent a l’any 2022. Ho ha fet acompanyat del delegat territorial del Govern a Tarragona, Àngel Xifré Arroyo. La vegueria de Tarragona comprèn les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.

Peraire ha explicat que “del total dels residus municipals generats, l’any passat se’n van recollir selectivament el 42,4%. (L’any 2021 l’índex havia estat un 42,01%). Es van recollir selectivament 126.795 tones, l’equilavent a 237 quilograms de residus per habitant i any”. La recollida va superar el nivell del 2021 amb un increment del 4,0%, o 4.903 tones en valor absolut. Així i tot, la tendència és d’estabilització a tots els efectes.

Actualment, no s’arriba als valors necessaris per assolir els objectius de reciclatge material establerts ni a la Directiva Marc de Residus de la UE (per al 2020, 50%, i 55% l’any 2025) ni al Programa de gestió de residus de Catalunya.

En els resultats per comarques, s’observa que només 2 de les 5 comarques de la vegueria superen la mitjana de percentatge de recollida selectiva de Catalunya (45,33%): la Conca de Barberà (77,24%) i el Priorat (58,92%). L’existència de sistemes eficients en aquests territoris influeix decisivament en els resultats, com ho fa també en municipis d’altres comarques amb sistemes eficients en marxa.

Per sota del Priorat, se situen l’Alt Camp (43,58%), el Baix Camp (43,30%) i el Tarragonès (39,01%). Un augment de la recollida selectiva al Tarragonès (població: 263.428 habitants) i en menor mesura de l’Alt Camp (197.525 habitants), faria incrementar la recollida selectiva del conjunt de la vegueria.

Per al director de l’ARC, “els sistemes actuals de recollida ja han arribat al màxim, i el que cal és avançar a sistemes eficients de recollida selectiva, aquesta serà una de les grans apostes de la nova llei catalana de residus que s’està ultimant”. A Catalunya ja hi ha més de 300 municipis amb el sistema porta a porta implantat.

Segons les dades estadístiques de l’any 2022, gairebé el 60% dels municipis que van fer recollida porta a porta a Catalunya van superar el 70% de recollida selectiva bruta i més del 90% van superar el 50%.

Per Peraire “ara és l’hora de les grans ciutats, des del Govern s’ha donat suport a través de subvencions que permetran el desplegament de sistemes eficients en grans ciutats com Manresa o Mataró”.

La recollida selectiva de les fraccions principals

Les 4 fraccions principals de recollida selectiva (matèria orgànica, el vidre, el paper i cartró i els envasos lleugers) incrementen lleugerament respecte l’any anterior. La fracció amb més increment és la matèria orgànica (14,6%), seguida pel vidre (8,6%), els envasos lleugers (7,7%) i el paper i cartró (6,7%).

Fracció resta

Encara hi ha més de la meitat dels residus municipals generats que no es recullen selectivament. Les 172.505 t de la fracció resta recollida representen el 57,6% de les tones generades (sense comptabilitzar la runa), i han augmentat un 2,8% respecte a l’any anterior.

Generació de residus

D’acord amb la nova comptabilització sense runes, l’any 2022 a la vegueria del Camp de Tarragona s’han generat un total de 299.300 t de residus municipals, 3,3% més de tones que a l’any 2021. Si es tenen en compte les runes, la generació total ascendeix a 310.706 t, un 2,9% més que l’any anterior.

La generació per càpita de residus incrementa un 2,4% i se situa en 558 kg/hab./any sense comptabilitzar la runa. Amb runa la generació per càpita és de 580 kg i l’increment és d’un 2,1%.

L’any 2021 es van generar a la vegueria de Tarragona 289.701 tones de residus municipals, sense runes. Tal com estableix la Unió Europea, les runes s’han de comptabilitzar amb els residus de la construcció i demolició, tot i que tinguin origen municipal.

Municipis capdavanters en la recollida selectiva

Com passa a les altres demarcacions, els municipis amb les dades més elevades recollida selectiva tenen implantats sistemes eficients de recollida.

Els 5 municipis que més residus van recollir selectivament són: Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà, 84,23%; Masó, a l’Alt Camp, 83,48%; Santa Colona de Queralt, a la Conca de Barberà, 82,21%; Botarell, al Baix Camp, 81,83%; i Vilaverd, a la Conca de Barberà, 80,37%.

V.Tapias