.

.

TOTS 21


Una imatge de la conferència de la Diputació

Una imatge de la conferència de la Diputació

Prop de 200 persones han participat aquest matí de la jornada sobre la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) i les modificacions de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. La sessió anava dirigida a personal tècnic i càrrecs electes d’ens locals amb responsabilitats en l’àmbit financer. El diputat delegat d’Hisenda de la Diputació de Tarragona, Benet Jané, ha estat l’encarregat de presentar la jornada, que ha tingut lloc a l’Auditori de la Diputació, al carrer Pere Martell, defensant la tasca de les diputacions envers els ajuntaments i evitar ‘duplicitats’.

Aquesta jornada informativa ha tingut com a objectius: analitzar l’aplicació de l’LRSAL sobre l’organització dels ens locals, les competències i serveis que han de prestar, i els seus recursos humans, i analitzar les repercussions financeres d’aquesta norma. Pel que fa a la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la sessió ha analitzat el destí que es pot donar al superàvit dels ajuntaments d’ençà de la modificació que ha suposat la Llei Orgànica de control del deute comercial en el sector públic.

La jornada ha comptat amb la participació de Rafael Jiménez, soci director en Estudi Consultoria Sector Públic i catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra; de Gabriel Hurtado, subdirector general d’estudis i finançament d’entitats locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques; d’Eva Donoso, subdirectora general adjunta de la Subdirecció General d’Estudis i Finançament d’Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i de Ramon Auset, responsable de l’Àrea de Corporacions Locals de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

La Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, actualment en vigor, comporta el canvi més profund produït en el règim local espanyol des de l’aparició del model de 1985. Aquesta norma conté modificacions importants i té repercussions pràctiques immediates, fet que exigirà de tot el món local un esforç addicional per al seu desenvolupament i aplicació aquest 2014,

D’altra banda, la Llei Orgànica de control del deute comercial en el sector públic ha modificat la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, redefinint aquest últim concepte i regulant el destí del superàvit no financer, en termes SEC 95.

Els ajuntaments es sotmeten a ‘disciplina pressupostària’

Tal com ha recordat el diputat delegat d’Hisenda de la Diputació de Tarragona, Benet Jané, la LRSAL consagra el principi que cada competència correspongui a una sola administració, per evitar duplicitats, i sotmet els ajuntaments a la disciplina pressupostària. Per tant, aquesta norma “posa en qüestió l’autonomia municipal”, mentre que, d’altra banda, enforteix les tasques que corresponen a les Diputacions, en relació a l’assistència i cooperació envers els ajuntaments, tasques que la Diputació de Tarragona ja realitza des de fa temps “amb la màxima vocació de servei i suport als municipis”, ha assegurat.

D’altra banda, Jané s’ha referit a algunes de les importants modificacions que ha introduït la recentment aprovada 9/2013, de 20 de desembre, de regulació del deute comercial en el sector públic, tals com la redefinició del principi de sostenibilitat financera o la modificació del termini de vigència dels Plans Econòmics Financers, entre altres.

Finalment, Benet Jané, ha posat de manifest la importància de sessions com la d’avui, “que ens permeten reflexionar sobre l’actualitat en la gestió del sector públic”.

A l’última sessió plenària de l’Ajuntament de Tarragona es va aprovar, com en molts altres municipis, un recurs en contra de la mencionada llei per defensar “l’autonomia local”.