.

Actuació de Creu Roja a Grècia. Foto: Stephen Ryan / IFRC

La Creu Roja a Tarragona gestiona des d’avui l’acollida d’una família siriana de cinc membres que ha arribat procedent del Líban. Ocuparan part de les 41 places que l’entitat té a la demarcació, en el marc del Programa Estatal d’Acollida Temporal per a Sol·licitants d’Asil. Aquesta família està formada per un pare, una mare, un fill major d’edat, un fill menor d’edat i una filla menor d’edat. En total, avui a Espanya han arribat 60 persones, l’acollida de les quals serà gestionada per la Creu Roja des de diferents punts de l’Estat. A Tarragona arriben en condició de reassentats després d’haver estat en un camp de refugiats del Líban.

Han aterrat a l’aeroport de Barajas a les 14.05 hores i han estat rebuts per un equip de la Creu Roja a Tarragona integrat per quatre persones: un psicòleg, un traductor, una educadora i una treballadora social. Un cop arribin s’instal·laran en un dels vuit pisos que l’entitat disposa a la ciutat. El psicòleg de la Creu Roja a Tarragona, Omar Charif Kassem, és un dels tècnics que ha anat a recollir els nouvinguts a Madrid, i apunta que “tots cinc es troben en bon estat de salut, animats, i amb ganes de viure al costat del mar i de començar una nova etapa”.

L’ajuda a les persones refugiades

Les persones refugiades a les quals ajuda la Creu Roja reben una atenció integral que passa en gran mesura per l’aprenentatge de l’idioma a l’hora de dotar-los de més autonomia. D’altra banda l’atenció també contempla l’assessorament i l’acompanyament jurídic en la seva sol·licitud de protecció internacional, l’atenció psicosocial, així com per tot un seguit d’accions que conformen un itinerari d’inclusió social, formatiu i laboral, en que es treballa la vinculació amb el territori, el coneixement de l’entorn i l’adquisició d’habilitats personals i socials adaptades a la societat d’acollida. El programa Estatal d’Acollida Temporal per a Sol·licitants d’Asil, del qual la Creu Roja n’és una de les entitats gestores des de fa 30 anys, consta de tres fases.

La primera és l’Acollida Temporal, on les persones refugiades tenen dret a una acollida residencial per un període de 6 mesos amb possibilitat de pròrroga per un màxim de 3 mesos més. Per a aquesta etapa la Creu Roja a Tarragona disposa de 41 places residencials, de les quals 39 actualment estan ocupades, 11 d’elles per menors d’edat.

La segona, la fase d’Integració, està encaminada a aconseguir la plena inserció d’aquestes persones en la societat. En aquest punt, ja són les persones refugiades les que assumeixen el lloguer de l’habitatge, encara que compten amb ajuda de l’entitat per cobrir necessitats bàsiques. Té una durada de 6 mesos, prorrogable per 3 mesos més. A dia d’avui hi ha 19 persones en aquesta situació a la demarcació.

En la tercera i darrera, denominada d’Autonomia, es completa la seva inserció. Té una durada de 6 mesos i ja no reben suport per part de la Creu Roja, tan sols se’n gestiona la derivació a Serveis Socials si es troben en una situació de vulnerabilitat. Fins a 23 persones es troben en aquest punt actualment.

Per poder dur a terme aquesta tasca, la Creu Roja a Tarragona compta amb quatre treballadores socials per atendre a les famílies, juntament amb 4 educadors de pis per atendreles i acompanyar-les en el seu dia a dia. Especialment en els primers mesos. Al llarg de tot el programa, l’entitat ofereix serveis d’atenció psicològica, suport jurídic, inserció laboral, prospecció laboral, formació, aprenentatge de l’idioma (castellà i català), a més d’ajuts per al lloguer, necessitats bàsiques, salut, farmàcia i escolarització. Servei en una etapa prèvia En una etapa prèvia a la del Programa Estatal d’Acollida Temporal per a Sol·licitants d’Asil, la Creu Roja a Tarragona ofereix el servei de Primera Acollida, en la qual es dona informació i assessorament a les persones refugiades. En el cas de Tarragona, la immensa majoria de persones que són ateses per aquest servei no es queden a la ciutat per formar part del Programa Estatal d’Acollida Temporal per a Sol·licitants d’Asil, sinó que són derivats a altres punts de l’Estat. La decisió sobre a quin lloc van correspon al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. urant el 2016, 25 persones van ser ateses a Tarragona en Primera Acollida, mentre que el 2017 estaríem sobre les 15 persones.

Relació amb l’administració

Per garantir l’acollida i la integració de la població refugiada, la Creu Roja es coordina amb diferents administracions públiques. D’una banda amb la Secretaria General d’Immigració i Emigració del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, organisme competent dins de l’ordenament jurídic i administratiu estatal, i el Ministeri de l’Interior, encarregat de designar el nombre de persones refugiades que arriben i de la seva distribució pel territori en funció de diferents criteris. A nivell català, la Generalitat de Catalunya coordina el Comitè per l’Acollida de Persones Refugiades, des d’on es canalitzen tots els recursos disponibles per a aquest col·lectiu. La Diputació de Tarragona col·labora amb la Creu Roja a Tarragona amb una subvenció per la qual s’ajuda les persones refugiades en matèria d’orientació laboral, formació i beques. Per la seva part, l’Ajuntament de Tarragona té constituïda la Taula Local d’Acollida de les Persones Refugiades, on es posa en comú l’acció dels diferents agents implicats.

Xifres generals

A Catalunya, l’atenció a persones sol·licitants d’asil ha crescut d’un 81,7% (de 1.691 el 2016 a 3.073 persones fins octubre 2017) i la Creu Roja a Catalunya ha augmentat el nombre de places d’acollida fins a les 258 places per semestre, fet que representa un total de 516 places anuals arreu del territori català. A Tarragona, entre 2016 i 2017 s’han atès al voltant de 160 persones refugiades i el juliol d’enguany es van doblar les places d’Acollida Temporal fins a les 41 d’avui.