.

El president de la Diputació, Josep Poblet, i el president de la demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Joan Tous

El president de la Diputació, Josep Poblet, i el president de la demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Joan Tous

La Diputació i la demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya han signat un conveni de col·laboració per tal de regular la selecció d’un equip tècnic que redacti els documents necessaris per a la valoració urbanística del solar i la definició dels usos de la finca de la Savinosa. L’acord l’han subscrit aquest migdia al Palau de la Diputació de Tarragona el president de la institució, Josep Poblet, i el president de la demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Joan Tous.

A través de l’acord subscrit aquest dimarts, la Diputació de Tarragona “fa un pas més en la determinació dels valors arquitectònics, patrimonials, urbanístics i paisatgístics de la finca de la Savinosa i del seu entorn, per tal de valorar el grau i abast de catalogació que mereix el conjunt edificat i la protecció que requereix el seu entorn”.

Així mateix, la institució avança “en la definició de possibles nous usos per a la finca de La Savinosa”, a partir d’una diagnosi que identificarà les necessitats del territori, “tot partint del coneixement de la realitat dels equipaments públics i privats de la zona, així com del planejament territorial i urbanístic més immediat i atenent a les possibilitats de viabilitat econòmica”.

Tal com consta a l’acord, la selecció de l’equip tècnic objecte del present conveni, es durà a terme en dues fases:

La primera fase consistirà en la selecció de cinc equips professionals per a la realització dels treballs de valoració urbanística i definició d’usos de la finca. Per efectuar aquesta selecció, la Diputació encarrega a la demarcació de Tarragona del COAC la gestió de les tasques materials, tècniques i de servei necessàries, que inclouen la convocatòria i publicació de l’anunci, la recepció de propostes i la seva avaluació, l’elaboració de la proposta motivada dels cinc equips professionals seleccionats i el seu trasllat a la Diputació, per a l’inici de la fase següent.

Una comissió tècnica d’experts, formada per representants de la Diputació, de l’Ajuntament de Tarragona, de la Direcció General d’Urbanisme, de la Direcció General de Patrimoni i del COAC, serà l’encarregada de seleccionar els cinc equips de treball. Un arquitecte designat a proposta conjunta entre la Diputació i el COAC presidirà la comissió.

La segona fase consistirà en la selecció, entre els cinc equips seleccionats en la primera fase, d’aquell que presenti la millor proposta tècnica. Amb aquesta finalitat, la Diputació els convidarà a participar en un procés de contractació negociat i adjudicarà el contracte a l’equip que presenti la millor proposta tècnica d’acord amb els criteris del procés de licitació promogut per la Diputació de Tarragona.

Per efectuar aquesta adjudicació, la Diputació comptarà amb la col·laboració del COAC per tal de definir els criteris de la negociació i l’avaluació de les propostes, i de la comissió tècnica d’experts, que assessorarà a la mesa de contractació.

L’equip tècnic seleccionat haurà de realitzar els treballs següents:

– Redacció de l’estudi de determinació dels valors arquitectònics i patrimonials del conjunt existent i, si s’escau, redacció de l’expedient de modificació del grau i abast de la catalogació de l’edificació existent.

– Redacció de l’estudi urbanístic i paisatgístic que valori la possibilitat d’assignar nous usos, determini l’edificabilitat i la resta de paràmetres urbanístics adequats al lloc i permeti elaborar una o vàries propostes bàsiques d’ordenació del conjunt. En funció del resultat de l’estudi i les propostes d’ordenació resultant, la redacció dels instruments de planejament necessaris.

Comissió de seguiment

Val a dir que es crearà una comissió de seguiment i control del desplegament del conveni amb representants de la Diputació i del COAC.

Durant l’acte de signatura de l’acord, el president de la Diputació, Josep Poblet, ha manifestat que “avui fem un pas important, i mirem cap al futur per arribar a bon port”. Així mateix, Poblet ha assegurat que “es tracta d’un procés que no té retorn, i que farem bé, vetllant per tots els àmbits: el patrimonial, l’urbanístic i el paisatgístic”.

De la seva banda, el president de la demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Joan Tous, ha manifestat la voluntat del Col·legi de col·laborar amb les institucions i entitats del territori, sempre que sigui possible, i d’implicar-se de forma especial amb aquells temes que són d’interès públic i social.