.

La regidoria de Media Ambient està duent a terme una campanya de sensibilització per fomentar el reciclatge d’oli usat. Per facilitar-ne la recollida l’Ajuntament ofereix embuts, que es podran passar a recollir al Castell de Masricart a partir de dilluns, 4 de novembre.

El reciclatge de l’oli domèstic és molt important perquè, si no es fa aquest petit gest, l’oli té greus conseqüències en les aigües residuals, tant per a la xarxa de clavegueram com pel medi ambient ja que un litre d’oli contamina 1000 litres d’aigua i la depuració d’oli en l’aigua és molt costosa, per tant, fa augmentar els costos econòmics del servei de depuració municipal. A més a més, la majoria dels embussos en la xarxes de sanejament són provocats per l’oli que es tira pels desaigües. Sense oblidar que l’oli de cuina és un producte orgànic, per tant, al ser abocat pels desaigües es converteix en aliment de rates, paneres, cucs, etc.

En canvi, l’oli de cuina pot ser reutilitzat, ja que és la matèria primera (després de ser tractat) per a la producció de biocombustibles, que contaminen un 80% menys que la resta de gasolines i petrolis per la seva baixa emissió de CO2.

Per tant, si senzillament reciclem l’oli de cuina usat eliminem un residu contaminant, millorem la reutilització de l’aigua depurada, abaratim els processos de depuració de les aigües residuals, reduïm la degradació i obstrucció dels sistemes de sanejament, disminuïm la probabilitat de proliferació d’organismes vius a les xarxes de sanejament i reduïm la dependència energètica amb l’exterior.

Recordem que a la Canonja hi ha tres punts de recollida d’oli:

  • A l’illa de contenidors de davant de l’Escola la Canonja
  • Al Centre Cívic
  • A l’illa de contenidors del camí del cementiri