.

Jordi Fortuny i Guinart és Conseller d’ERC-MES-MDC de l’Ajuntament de Tarragona

Jordi Fortuny i Guinart
és regidor d’ERC-MES-MDC a l’Ajuntament de Tarragona

El concepte anglosaxó d’accountability,  que podem traduir com “l’obligació de rendir comptes” que tenen les administracions públiques, és aplicable a la gestió econòmica i financera i també per la justificació qualitativa de les seves actuacions.

Qualsevol gestor públic d’un projecte, d’un contracte, d’una activitat o qualsevol acció de govern té la responsabilitat de respondre de la forma més transparent possible davant de la ciutadania, així com també davant dels responsables i representants polítics del ciutadà. Cal respondre de les condicions amb què s’han dut a terme, de la utilització eficaç dels recursos emprats i de la bondat de les actuacions enfront d’altres alternatives.

Els contractes a l’ajuntament de Tarragona segueixen els requisits legals i pertinents per la seva adjudicació. Segueixen els procediments de concurs per l’adjudicació, no hi falta un paper, hi ha puntuacions i meses de contractació, com també hi ha funcionaris experts que determinen i avaluen la qualitat de les propostes. En general es fa bé, però hi trobem a faltar potser la part més important, la part que dóna sentit a l’adjudicació. I aquesta part és l’avaluació i el control acurat, que cal fer després d’haver adjudicat.

Per poder decidir cal estar ben informats, i la informació que necessitem per avaluar ha d’estar establerta a priori en un sistema d’indicadors que ens assenyalin la bondat d’allò que estem fent. Els indicadors són un dels instruments emprats més habitualment per al control i la posterior avaluació de les activitats de tota mena. Els indicadors ens ajuden a mesurar objectivament l’evolució d’un procés o d’una activitat.

Arribats aquí des del grup ERC-MES-MDC de l’ajuntament de Tarragona constatem que no tenim prou elements d’avaluació del processos per poder fer una veritable accountability. A l’ajuntament li manca una cultura d’avaluació, de mesura d’indicadors dels processos,  de seguiment i control.

Massa sovint es despatxa la pròrroga d’un contracte amb el simple informe d’un tècnic municipal de 2 o 3 línies, on s’expressa una mera conclusió que no avala cap informe, ni cap avaluació.

Massa sovint llegim textos de la intervenció que diuen: “Es fa constar que aquest expedient ha estat tramès a aquest Servei el mateix dia de la convocatòria del Consell Plenari (18 hores abans). Caldria sotmetre a fiscalització els expedients amb una major antelació, atès que pot suposar una limitació en l’exercici de la funció de control, sense perjudici del dret de participació dels càrrecs electes”.

Si l’article 55 del Reglament Orgànic Municipal estableix que les comissions informatives tenen com a objecte la informació detallada dels assumptes, com és possible que es ventilin pròrrogues de contractes milionaris en escassos minuts, de vegades segons, i amb informes sense cap indicador d’avaluació?