.

Imatge d'arxiu d'aigua per consum humà.

Imatge d’arxiu d’aigua per consum humà.

L’Ajuntament de Constantí ha aprovat en el Ple Extraordinari celebrat aquest dilluns 24 d’octubre les Ordenances Fiscals corresponents al proper any 2017.

Com a fet més destacable, pel que fa a les taxes, en el cas de la Taxa pel servei de subministrament d’aigua potable, s’introdueix una nova tarifa social amb una reducció del 46 % sobre el primer tram de consums mínims, que s’aplicarà en determinats supòsits com en el cas de persones jubilades amb una pensió mínima, o famílies amb tots els membres a l’atur.

L’alcalde, Óscar Sánchez, va assenyalar que “la intenció és fer aquest tribut més progressiu i que pagui més qui més té i qui més consumeix, ja que l’aigua és un bé escàs i se n’ha de fer un ús responsable”

En aquesta taxa, s’ha produït també una actualització de les tarifes motivada per l’increment del cost del servei (un 4,8 % en el primer tram, un 18 % el segon tram, i un 35 % el tercer tram). En aquest cas, es contemplava un important dèficit (de 317.398,55 €uros) entre el cost que generava el servei i els ingressos que s’obtenien d’aquesta taxa.

Pel que fa a les taxes, es proposen adaptacions a les noves lleis (Llei 24/2015 i Llei 16/2015) i l’adaptació a la realitat per a una correcta aplicació de les taxes. També s’introdueixen millores tècniques, de procediment i de clarificació de conceptes dirigides a una correcta aplicació dels preus públics.

En relació a la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic es contemplen supòsits de reducció de tarifes i d’exempcions en cas d’entitats sens ànim de lucre.

També es mantenen totes les bonificacions i s’amplien els percentatges de bonificació per vehicles elèctrics i bimodals fins al 75 %.

En matèria d’impostos, en el cas de l’IBI, es congela el tipus impositiu. Pel que fa a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), hi ha hagut una adaptació dels mòduls de càlcul dels costos de les edificacions i construccions, que no significarà un augment de l’impost, sinó una eina més pels serveis tècnics de l’Ajuntament a l’hora de fer les valoracions.

Finalment, el Ple també va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals la concessió de subvencions (amb una partida que augmenta fins a un màxim de 14.000 euros) per a aquelles finques de naturalesa rústica que es mantinguin cultivades, netejades i sanejades.