.

.

TOTS 21

El tràmit d'audiència i informació pública s'emmarca exclusivament a l'efecte de la legislació sectorial ferroviària, per la modificació de les condicions funcionals i d'explotació que suposa el canvi d'ample.

El tràmit d’audiència i informació pública s’emmarca exclusivament a l’efecte de la legislació sectorial ferroviària, per la modificació de les condicions funcionals i d’explotació que suposa el canvi d’ample.

El Ministeri de Foment, segons anuncia avui el Boletín Oficial del Estado (BOE), sotmet a informació pública l’Estudi Informatiu per a implantar l’ample estàndard en el tram ferroviari Castelló-Tarragona, del Corredor Mediterrani.

El Pla d’Infraestructures, Transport i Habitatge (PITVI), amb horitzó temporal 2012-2024, té entre altres objectius estratègics de la planificació promoure la integració funcional del sistema de transport i millorar l’eficiència i competitivitat del mateix optimitzant la utilització de les capacitats existents. Per a això, és fonamental aconseguir la interoperabilitat ferroviària amb la resta de la xarxa europea i és necessari apostar, de manera irrenunciable, per l’ample de via estàndard.

El Corredor Mediterrani és una peça clau en la connexió amb Europa, ja que connecta en el seu itinerari principal les Comunitats Autònomes d’Andalusia, Regió de Múrcia, València i Catalunya amb la frontera francesa, donant servei a un àmbit que concentra una part significativa de la població i el PIB nacionals, així com als principals ports del Mediterrani i destacats centres industrials.

El Ministeri de Foment està desenvolupant la implantació de l’ample estàndard i adaptació a la longitud de tren estàndard interoperable (750 m) en el tram del Corredor Mediterrani, comprès entre Múrcia/Runams i el nus de Castellbisbal, a la província de Barcelona.

En el tram Castelló-Tarragona es poden distingir dos subtrams, el Castelló-Vandellós i el Vandellós-Tarragona. En el primer tram es disposa actualment d’una via doble en ample ibèric electrificada i en el segon tram, una via única d’ample ibèric igualment electrificada que connecta amb l’estació per a serveis convencionals de Tarragona. Aquest tram de via única serà substituït pròximament per la denominada Variant de Vandellós, que habilitarà una nova doble via en ample ibèric des d’aquesta localitat fins a la connexió amb la LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, mitjançant el canviador d’ample de la Boella, variant que es troba en obres.

El present Estudi Informatiu desenvolupa la implantació de l’ample estàndard en aquest tram, tant en les seves vies generals com en totes aquelles que així ho requereixin per raons de circulació (vies d’apartat), adaptant les instal·lacions i elements de la línia que calgui per a la correcta explotació de la longitud de tren estàndard interoperable (750 m) i garantint en tot moment l’adequada prestació, capacitat, estabilitat i fiabilitat dels trànsits de viatgers i mercaderies.

Informació pública i audiència d’Administracions

El present Estudi Informatiu es redacta per a complir amb el que s’estableix per l’article 5.3 de la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari, on es requereix l’aprovació d’un estudi informatiu quan es modifiqui significativament des del punt de vista de les condicions funcionals i d’explotació qualsevol tram de la Xarxa Ferroviària d’Interès General.

El tràmit d’informació pública i audiència d’Administracions es duu a terme exclusivament a l’efecte de la citada Llei 38/2015, ja que l’Estudi Informatiu no és objecte d’avaluació ambiental en quedar fora dels supòsits contemplats en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

Aquest procés s’obre per un període de 30 dies hàbils a partir del dia hàbil següent al de la publicació de l’anunci en el BOE, i té per objecte que les persones, institucions i administracions interessades puguin formular observacions sobre la concepció global del traçat.

La documentació podrà ser consultada a través d’internet, en la següent adreça:

https://www.foment.és/ferrocarrils/estudis-en-tramiti/estudis-i-projectes-en-tramiti

A més, s’ha posat a la disposició del públic, en dies i hores hàbils d’oficina, la documentació de referència en la Subdirecció General de Planificació Ferroviària del Ministeri de Foment (Plaza dels Sagrats Cors, 7, Madrid). També es podrà consultar en les Delegacions del Govern a Catalunya i la Comunitat Valenciana, en les Subdelegacions del Govern a Castelló i Tarragona i als Ajuntaments que resulten afectats per l’actuació.