.

Un contenidor amb cable elèctric per a reciclar

Endesa ha retirat, tractat i gestionat durant el 2013 un total de 760 tones de residus a les comarques tarragonines, gairebé el doble de material que l’any passat. Es tracta de deixalles de tot tipus, derivades de diferents obres de manteniment i de millora de la xarxa elèctrica que la Companyia realitza a la comarca. Aquesta mesura és conseqüència de la progressiva implantació del Sistema de Gestió Ambiental i dels seus procediments.

Del total de material processat, 403 tones corresponen a residus especials, com oli aïllant, emulsions d’aigua amb oli i transformadors; mentre que la resta de sobralles que s’han hagut de gestionar són les conegudes com a residus no especials. Es tracta de 356,54 tones de ferralla, runa, cablejat elèctric, pals de formigó, paper i plàstics, aïlladors, entre d’altres.

El tractament de bona part d’aquests residus s’ha dut a terme en instal·lacions específiques que la Companyia té a tal efecte a la subestació de Constantí, ubicat a la comarca del Tarragonès. Aquestes infraestructures estan equipades amb un seguit de compartiments amb contenidors específics degudament etiquetats d’acord amb la naturalesa de cada residu, a més d’un magatzem tancat per a residus especials.

Des d’aquests contenidors, els residus es lliuren als corresponents gestors especialitzats per al seu aprofitament o la seva eliminació controlada quan no és possible la seva reutilització. D’altra banda, la resta de material es gestiona en un magatzem regulador que la Companyia disposa a al municipi de Cambrils.

/* JS para menú plegable móvil Divi */