.

.

TOTS 21


Un autobús del servei Tarragona-Reus

El Govern de la Generalitat, en resposta a una pregunta parlamentària d’Hortènsia Grau, ha admès que s’han rebut queixes i s’han obert expedients a empreses privades de transport de viatgers que no compleixen la normativa sobre els drets de les persones amb mobilitat reduïda a la demarcació de Tarragona.

Segons l’escrit tramès pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, “durant 1′ any 2013, el Servei Territorial de Transports de Tarragona ha rebut 120 denúncies sobre els serveis prestats per l’Empresa Plana i 88 contra Hispano Igualadina”. Respecte a l’obertura d’expedients sancionadors al 2013 s’han incoat 4 expedients a l’Empresa Plana, dels quals dos han estat resolts i dos es troben en tramitació per l’incompliment de les condicions de la concessió. Actualment es troba en tramitació el recurs que ha interposat l’empresa.

El text afegeix que “l’any 2012 es van Incoar 16 expedients sancionadors per incompliment de les condicions de la concessió a Hispano Igualadina, dels quals 9 van ser resolts amb imposició de sanció. El 2013 s’han incoat 2 expedients sancionadors per incompliment de les condicions de la concessió, dels quals 1 s’ha resolt amb imposició de sanció”.

Malgrat això, la Generalitat considera que “actualment, el nivell d’accessibilitat de la xarxa interurbana es situa al voltant del 85 per cent, nivell elevat si atenem a la situació en els països del nostre entorn”.

ICV-EUiA va presentar aquesta pregunta parlamentària el mes de desembre passat, i també una moció a l’Ajuntament de Tarragona, a conseqüència de les queixes d’usuaris de transport interurbà amb mobilitat reduïda que no podien accedir  als autobusos,  malgrat que la llei els reconeix aquest dret i obliga les empreses a tenir mitjans de transport adaptats perquè aquestes persones els puguin utilitzar.