.

Els tallers presencials es faran al Campus Catalunya de la URV.

Campus Catalunya de la URV.

La URV presentarà per a l’aprovació del Consell Social de la Universitat un pressupost de 137,58 milions d’euros per al 2024, la qual cosa suposa un increment de l’1,75% respecte del pressupost actual (un 8,37% si no es tenen en compte les partides finalistes, aquelles que financen projectes de recerca a través de convocatòries comptetitives o específiques). Això és així perquè si bé hi ha un increment de la despesa, amb un sostre màxim de les despeses de personal, es compensa per la consolidació del finançament addicional del Departament de Recerca i Universitats, l’augment dels ingressos de matrícula i dels ingressos financers i el manteniment de l’estalvi d’energia prevista en el Pla d’emergència energètica.

Així, encara que el pressupost és continuista, es preveu un increment de les despeses en infraestructures i recursos informàtics per l’increment de l’IPC i l’augment del cost d’alguns contractes. Ara bé, la despesa de gas i electricitat es preveu que sigui la mateixa i, pel que fa al personal, s’incorpora l’increment retributiu del 3% però el creixement vegetatiu de la plantilla és inferior a altres anys perquè hi ha un elevat nombre de jubilacions de docents i investigadors.

El Departament de Recerca i Universitats cobreix part d’aquest creixement vegetatiu i aporta les dotacions addicionals per cobrir el relleu generacional. També cobreix el desplegament de les noves places de la Seu de Vilafranca del Penedès i l’increment del cost de l’energia. A més de l’aportació de la Generalitat, que en total incrementa en 8,38 punts percentuals respecte de l’exercici anterior, el pressupost de 2024 compta amb un augment important dels ingressos financers per la pujada dels tipus d’interès i pels ingressos per matrícula de grau i màster, que enguany han estat un 2,04% superior als de 2023. Pel que fa als ingressos finalistes, cauen per l’acabament del programa Next Generation.

La proposta de pressupost l’ha aprovat el Consell de Govern d’aquest dimecres, on també s’hi ha presentat l’Informe del Pla d’Emergència Energètica, que es va posar en marxa fa un any.

Campus de les Terres de l’Ebre de la URV. Foto: URV

El consum energètic més baix després del tancament per la pandèmia

Al novembre de 2022 van començar a aplicar-se les primeres mesures del Pla d’Emergencia Energètica per reduir el consum d’energia i, per tant, fomentar l’estalvi en un període incert d’increment de la factura d’electricitat i gas. Entre les mesures adoptades hi ha la inversió en la millora d’infraestructures, la generació pròpia d’energia i la posada en marxa d’eines de control, que al 2023 han suposat 845.000 euros i l’any 2024 seran al voltant dels 3 milions d’euros.

La millora del l’eficiència dels edificis que s’ha planificat se sumarà als esforços fets per la comunitat universitària aquest darrer any. De fet, el resultat de la modelització del consum confirma que han funcionat: el consum mensual d’energia s’ha reduït diferencialment en 266.000 kWh de mitjana (fet atribuïble a les mesures del pla), una xifra només superada pels mesos de tancament total o parcial per la COVID (entre març i desembre de 2020), quan la reducció va ser de 316.000kWh de mitjana mensual.

Així, la reducció del consum energètic des de novembre de l’any passat fins a octubre d’aquest any ha estat del 24,1%, quatre punts per sobre de l’objectiu establert en iniciar el Pla d’Emergència Energètica. Es tracta d’una xifra comparable a la de l’any 2020, l’any d’inici de la pandèmia, quan la reducció interanual va ser del 26%.

Imatge del campus Catalunya. Foto: URV

Imatge del campus Catalunya. Foto: URV

Malgrat els esforços, però, l’estalvi no neutralitza l’increment del cost de l’energia, que ho ha fet en un 49,4% entre novembre de 2022 i octubre de 2023, i un 79,5% si s’observa de gener a octubre d’enguany, amb un pic al mes d febrer, seguit del mes de setembre.

Per als propers tres anys, l’objectiu d’estalvi és del 10%, per la qual cosa es mantenen les mesures de reducció del consum, consolidant els tancaments d’edificis provats aquest 2023, i s’incrementen les inversions per renovar l’equipament de producció d’aire fred i calent, l’enllumenat i els sistemes de control; millorar els envolupants dels edificis, i continuar amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Les instal·lacions fotovoltaiques són operatives als campus Sescelades i Catalunya (Tarragona) i Terres de l’Ebre (Tortosa), que s’estima que han tingut una producció equivalent al 6% del consum elèctric entre novembre de 2022 i novembre de 2023. Al 2024 s’hi afegiran les plaques del campus Bellissens (amb les que s’espera aconseguir una producció de 714.000 kWh) i del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació.

En el Consell de Govern d’aquest 13 de desembre també s’hi ha presentat l’Informe d’evolució de l’oferta docent i matrícula. La URV té aquest curs 12.664 estudiants de grau i 2.171 estudiants de màster (l’1,8% més que el curs passat), a més de 3.713 estudiants de formació permanent, 868 més que el curs anterior. La URV és la universitat del sistema públic català amb el percentatge més alt d’estudiants amb beques de règim general (33,2%), que s’atorguen en funció de la renda i patrimoni familiar.

També s’ha presentat, entre d’altres, l’Informe d’abandonament d’estudis de grau, que se situa en el 9,1%, l’Informe de Compromís Social, que dona compte del compromís de la Universitat amb la societat a través de les activitats del Campus Extens, les aules culturals, i la cooperació, i s’ha aprovat la convocatòria de professorat associat.