.

L’import ascendeix a més de 13 M€

L’import ascendeix a més de 13 M€

En sessió extraordinària, celebrada el passat dijous 14 de març, el Ple de l’Ajuntament vaaprovar el Pressupost de 2019, amb uns ingressos de 13.101.087,76 € i unes despesesde 13.035.995,95 €. L’aprovació va ser possible gràcies als 6 vots a favor de l’equip de Govern, de CiU; lesabstencions dels 2 regidors de Ciutadans, d’un regidor de PP-UPR i de la regidora d’ICV-EUiA; els dos regidors del Partit dels Socialistes i un regidor de PP-UPR hi van votar encontra.

L’alcalde, Pere Virgili, va presentar fa setmanes l’esbós dels pressuposts a tots elsgrups municipals i, alguns d’ells, van fer aportacions que han estat recollides. Segonsl’alcalde, en termes planers “tenim diners al calaix, tenim ingressos suficients per cobrir ladespesa que ens permet fer funcionar el nostre municipi, amb un endeutament molt baix”.

El pressupost, de caire funcional al tractar-se d’any electoral, recull els ingressos tenint encompte que s’ha disminuït la càrrega impositiva referent als impostos directes com l’IBI,l’impost sobre vehicles i l’ocupació de terrasses amb taules i cadires, entre d’altres. En quan a les despeses, el referent al personal de l’Ajuntament és una part important delpressupost, ja que suposa un 47%, però cal tenir en compte que la majoria de serveis a laciutadania són de gestió directa, el que fa incrementar aquesta partida.

Hi ha un augmentrespecte l’any anterior, motivat per més dotació de policies, plans d’ocupació icol·laboració social, i alguns increments salarials de treballadors. En quan a les despesesde béns i serveis s’ha mantingut el mateix pes de despesa que en anys anteriors,controlant les despeses i oferint més serveis i més eficients. Les despeses financeres sóninsignificants, ja que el deute viu en relació als ingressos té un pes molt petit.

S’haincrementat la despesa en transferències per serveis socials, per ajuts a les persones que ho necessitin i a la joventut, mantenint el suport a les entitats culturals del municipi. El capítol referent al Fons de contingència també s’ha dotat per tal de cobrir possiblesemergències. I, finalment, en referència a les inversions, s’ha consignat un import per talde dur a terme totes aquelles obres i serveis de manteniment que requereix el municipidurant l’exercici. El seu finançament serà amb fons propis i amb deute. El motiu és que, altractar-se d’any electoral, l’equip de Govern ha cregut convenient no contemplarinversions concretes de cara a la propera legislatura.