.

Els operaris treballant en una vorera. Foto: Alejandro Navarro

Els operaris treballant en una vorera. Foto: Alejandro Navarro

Des de les conselleries responsables del projecte Pam a Pam s’ha fet un balanç positiu de la primera setmana del Pam a Pam, amb un total de 190 actuacions durant els primers tres dies, als barris de Parc Riu Clar, L’Albada i La Floresta. El conseller d’Espai Públic, Guillermo García, ha destacat, per damunt de tot “la bona coordinació interdepartamental i la bona predisposició de tots els agents implicats”. Agraeix també “la bona voluntat dels veïns i veïnes per tal d’aconseguir, entre tots, una millora dels seus carrers i places”.  

Pel que fa a neteja, dins els tres eixos del projecte, s’ha treballat en profunditat les voreres i l’asfalt, incloent la neteja de solars, escocells d’arbres, el sanejament de vuit illes de contenidors, la neteja de 5 pintades i la substitució de 5 papereres. Així mateix, en col·laboració amb Ematsa, també s’han netejat embornals i pous dels tres barris.  

En segon lloc, en relació a la seguretat viària, s’han dut a terme 21 actuacions a càrrec de la Brigada Municipal, pel que fa a la senyalització viària horitzontal i vertical (pintura i adequació), així com la reparació, neteja i pintura de 4 parades d’autobús de l’EMT

També s'han fet tasques de jardineria. Foto: Alejandro Navarro

També s’han fet tasques de jardineria. Foto: Alejandro Navarro

La dignificació de l’espai públic ha estat la part amb més actuacions, ha comportat 30 actuacions de la Brigada d’Intervenció Ràpida (substitució de panots, reparació de pavimentacions, rebaix d’escocells…), així com 44 actuacions dels bancs, en col·laboració amb el Pla d’Ocupació de l’SMO, pel que fa a reparació i pintura. 

La UTE Jardiners de Tarragona ha dut a terme 42 actuacions més, en principi de podes de revisió i sega, així com un repàs de les instal·lacions de reg. Pel que fa Parcs i Jardins també s’ha efectuat el desherbat general i desbrossament de la zona de la pista multiesportiva. 

S’ha continuat amb el manteniment habitual com retallades de tanques vegetals i poda d’arbustives i s’ha actuat de manera puntual en parterres com el de la Rambla de L’Albada, on també s’ha reposat un cirerer i la millora del parterre, del reg, així com plantació arbustiva, al carrer Mas de Menció

També s’ha posat a punt la font del bosc de l’Albada, així com el reforç en actuacions de manteniment d’elements singulars, com per exemple la pèrgola del centre cívic de La Floresta

Aquesta setmana el Pam a Pam ja ha engegat a Bonavista, avui dilluns a Buenos Aires i carrer del Set i fins dimecres, aprofundint en carrers i places i tenint en compte, a banda del manteniment, els elements de dignificació específics en cada cas. La tercera setmana, es continuarà amb Bonavista.  

V.Tapias