.

Un edifici del carrer Deltebre

Un edifici del carrer Deltebre

Els més de 600 veïns que viuen al carrer Deltebre, al barri de la Granja, estan indignats i confosos. La raó és una carta que han rebut de l’Ajuntament en el qual aquesta administració els anuncia que han de fer front al pagament de 685.914,13 euros més IVA per les obres d’urbanització del Pla Parcial 11 La Granja–Carretera de Reus, que ja han conclòs, informa el Diari de Tarragona. Segons el rotatiu, en la missiva anuncien als veïns que el consistori donarà “tràmit d’audiència a les persones interessades en l’expedient mitjançant citació personal, durant el termini d’un mes, perquè puguin formular les al·legacions que considerin oportunes”.

No obstant això, la carta apunta també que aquesta notificació “és perquè tinguin coneixement i prenguin les mesures oportunes”, atès que “contra aquestes resolucions no es pot interposar recursos, ja que es tracta d’actes de tràmit que no decideixen directa ni indirectament el fons de l’assumpte, no determinen la impossibilitat de continuar el procediment, no produeixen indefensió ni perjudici irreparable a drets i interessos legítims”.

Demanen reunió amb l’alcalde

Del mateix mode, i segons el Diari, els afectats, recolzats per l’associació de veïns, han remès una carta a l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, en la qual demanen una trobada al més aviat possible per intentar solucionar el problema. “Sol·licitem una reunió urgent (com a molt el dijous 21 d’agost) amb el senyor alcalde, el senyor Carles Castillo (tinent d’alcalde i coordinador de l’àrea de territori) i un tècnic de l’ajuntament perquè informe de l’expedient”, exposa la missiva.