.

El Parlament aprova la consulta del 9 de novembre.

El Parlament aprova la consulta del 9 de novembre.

“S’han de cedir les dades del padró d’habitants a la Generalitat de Catalunya en cas que ho sol·licit davant una hipotètica consulta popular per via de referèndum, ja que ho legitima l’article 16.3 LRBRL, pel fet de tenir la Generalitat la competència en matèria de consultes populars”. Aquesta és la conclusió a la qual arriba l’estudi encarregat per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), a la sectorial SITAL (Secretaris, interventors i tresorers de les administracions locals).

Tot i això, l’informe afegeix que “la possibilitat de cessió del padró a la Generalitat és un debat innecessari, amb més càrrega política que no jurídica, atès que les dades necessàries per formar un hipotètic cens electoral català ja les té la Generalitat de Catalunya a través de l’institut d’Estadística de Catalunya”. L’article 52 de la llei 23/1998, segueix el document, “preveu que els Ajuntaments han de remetre a l’Institut d’Estadística de Catalunya, periòdicament i en suport informàtic, la informació del Padró Municipal d’Habitants”.

Aquest és el primer dels tres informes encarregats pel president de l’AMI, Josep Maria Vila d’Abadal, a la SITAL per la independència i que ha estat presentat avui als alcaldes que formen part de la Directiva de l’AMI, integrada per un alcalde de cadascuna de les comarques de Catalunya i que es reuneix cada dos mesos en algun indret de Catalunya. La trobada anterior és va celebrar a Flix. El passat 10 de febrer Vila d’Abadal va demanar a aquesta sectorial treballar tres aspectes que preocupen al món local: el padró, les hisendes locals i un sistema de governació en el cas que es suspengui el sistema autonòmic català per part del govern espanyol.

Pel president de l’AMI “les recomanacions de la SITAL per la independència seran de gran ajudar per aplanar el camí a l’hora de prendre decisions i impulsar accions des dels ajuntaments”. En les conclusions de l’informe la SITAL també destaca que “la Generalitat de Catalunya també pot sol·licitar a l’Institut Nacional d’Estadística les dades referents a nom i cognoms, domicili, sexe i data de naixement, per a la creació de fitxers i registres de població, o utilitzar el Registre de Població de Catalunya per formar el cens electoral propi”. Tanmateix remarca el fet de que “el padró d’habitants no equival a cens electoral. En tot cas és un element fonamental per formar-lo”.

SITAL per la Independència és la nova sectorial de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) que aplega secretaris, interventors i tresorers d’administracions locals es va presentar en societat el passat 8 de febrer al claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès. Des del seu entorn professional, aquest col·lectiu treballa per assolir la independència de Catalunya i col·laborar en el disseny dels futurs governs locals de l’Estat català El col•lectiu de Secretaris, Interventors, Tresorers i Secretaris-Interventors de l’Administració Local (SITAL), forma part de l’escala de funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, i està formada pels màxims responsables de les administracions locals de l’Estat espanyol en l’àmbit de la fe pública, l’assessorament legal preceptiu, el control i fiscalització de la gestió econòmica, financera i pressupostària i la comptabilitat, la tresoreria i la recaptació.

/* JS para menú plegable móvil Divi */