.

.

TOTS 21


Ecologistes en acció Catalunya

Ecologistes en acció Catalunya

Ecologistes en Acció de Catalunya ha adreçat una carta al Director de l’Agència Catalana de l’Aigua per a què en el nou cicle de planificació hidrològica que recentment s’ha endegat, es procedeixi a aplicar els cabals de manteniment de tots els rius de les Conques Internes de Catalunya aprovats amb criteris tècnic-ambientals pel Parlament de Catalunya en el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment mitjançant l’aprovació de tots els Plans Zonals d’Implantació de Cabals de Manteniment, sense la necessitat de cap tipus de concertació amb els titulars de les concessions preexistents que tinguin com finalitat les activitats productives. Referint-se especialment als aprofitaments hidroelèctrics, d’algunes indústries i les derivacions per als regadius.

Aquesta petició ve avalada per l’Informe d’aquesta organització “L’establiment de cabals de manteniment i les concessions preexistents basat en la `Ley de Aguas´ ” i en un dictamen del Consejo del Estado de la Conca del Miño-Sil del passat 15 d’abril on s’argumenta que d’igual manera que quan es disposa d’una concessió per a derivar un cert volum d’aigua i per motius climatològics pel riu no discórrer aquest cabal, no existeix dret d’indemnització de cap tipus, tampoc succeeix amb els cabals ambientals. Atès que no es tracta d’un ús, sinó d’una restricció prèvia, un condicionant de caràcter natural, com són les condicions climatològiques.

Per tot plegat, instem a l’Agència Catalana de l’Aigua a recuperar els cabals ecològics a tots els trams de les capçaleres dels nostres rius que malauradament no es compleixen per la captació indeguda de les minicentrals hidroelèctriques que en masses ocasions deixen els rius secs. També exigim el compliment dels cabals ecològics al riu Gaià per la captació de REPSOL per a refrigerar la petroquímica quan podrien ser emprats els efluents de les depuradores de la zona ja adequats per a tal efecte.

D’altra banda, aquest informe també s’ha transmès al Ministerio de Medio Ambiente, Rural i Marino i a la Confederación Hidrológica del Ebro amb la mateixa demanda.  Ecologistes en Acció reclama al Consell de Ministres que a l’aprovació definitiva del pla hidrològic de conca de l’Ebre es fixin una cabals de manteniment amb criteris tècnic-ambientals que garanteixin el bon estat ecològic del riu, evitin la regressió del seu delta i permetin la conservació dels espais Xarxa Natura 2000 del tram final de l’Ebre.