TOTS 21

IMG_3629

IMG_3636

IMG_3646

L’Ajuntament de Creixell i l’empresa SOREA han signat un Conveni de col·laboració per la pobresa energètica al municipi creixellenc. El canvi de cicle econòmic, iniciat a finals del 2007, ha comportat una caiguda dels ingressos familiars i un posterior empobriment de les famílies, motiu pel qual un nombre creixent de llars creixellenques manifesten dificultats per a fer front a les despeses de l’habitatge.

En aquest context, SOREA ha proposat a l’ajuntament de Creixell la creació d’un Fons de Solidaritat adreçat al col-lectiu de persones en risc d’exclusió social amb l’objectiu de contribuir a superar dita situació.  Aquest conveni té per objecte regular la col-laboració entre l’ajuntament de Creixell i SOREA en ordre a possibilitar l’accés de les persones usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua potable en situació económica precària, als ajuts del Fons de Solidaritat posat en marxa per SOREA al municipi de Creixell. Durant la vigéncia d’aquest Conveni, SOREA dotarà anualment a fons perdut, un Fons de Solidaritat per un import de 1.500€, destinats a la concessió dels ajuts a les persones necessitades. Aquest ajut està dirigit a les persones amb greus dificultats económiques, facilitant l’accés al consum bàsic d’aigua potable al seu habitatge.

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Creixell facilitarán un informe a SOREA de la persona en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica i del període d’aplicació de l’exempció, a la que es concedirà una exempció del 100% del total de l’import de la factura de l’aigua. Un cop els Serveis Socials de l’ajuntament de Creixell hagin valorat l’idoneitat de l’atorgament de l’ajut es comunicarà a SOREA la precedéncia de la seva concessió, la qual cosa suposarà l’exempció immediata de la totalitat de la factura del període indicat expressament pels Serveis Socials.

Amb la confirmació del dret a l’exempció, si s’escau, també s’ajornaràn les factures pendents de pagament amb la corresponent reobertura del subministrament si la suspensió per impagament s’hagués efectuat. Aquest Conveni tindrà una durada de 2 anys a comptar des de la data de la seva signatura. Per part de l’ajuntament de Creixell ha signat el Conveni el sr.Jordi Llopart i Senent, alcalde de Creixell. Per part de l’empresa SOREA ha signat el Conveni el sr.Rafael Torrico García.